Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 18 Οκτώβριος 2017 08:00    Εκτύπωση
Δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του θεσμού του σχολικού συνεταιρισμού

Σας ενημερώνουμε ότι για το τρέχον σχολικό έτος προτείνεται η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του σχολικού συνεταιρισμού, βάσει της απόφασης επέκτασης του θεσμού αυτού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΦΕΚ: 1127 τ.Β?/10-05-2013 και παρ. 3 του άρθρου 46 του Ν. 1566/85, ΦΕΚ 167 τ.Α/1985). Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών είναι η εξοικείωση των μαθητών/τριών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την έννοια τηςκοινωνικής επιχειρηματικότητας, η οποία διέπεται από τις αρχές του σχολικού συνεταιρισμού, όπως αλληλοβοήθεια, συνεργασία, κοινωνική ευθύνη, ανάπτυξη της ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης, καθώς και γνώση των συλλογικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας (Ν. 1566/1985, σχετ.1).

Αναλυτικότερα, στόχος των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι:

  • Να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από τη βιωματική/προσομοιωτική άσκηση επαγγελματικών ρόλων.
  • Να αναδείξουν την σύνδεση της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με την ικανοποίηση των αναγκών της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας, με σεβασμό πάντα προς το φυσικό περιβάλλον.
  • Να ωθήσουν τους μαθητές/τριες στην ανάληψη καινοτόμων κοινωφελών πρωτοβουλιών, ώστε να συνειδητοποιήσουν, με βιωματικό τρόπο, την δυνατότητά τους να συντελούν στην οικονομική ανάπτυξη και στην επιδίωξη θετικών κοινωνικών αλλαγών.
  • Να καλλιεργήσουν στους μαθητές/τριες στάσεις και δεξιότητες που συνδέονται με την κοινωνική διάσταση της επιχειρηματικότητας, προωθούν την αλληλεγγύη και εξυπηρετούν το γενικό καλό του κοινωνικού συνόλου.
  • Να προαγάγουν την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, όπως την κοινωνική υπευθυνότητα, τις στρατηγικές επίλυσης προβλήματος, την κριτική σκέψη, την ανάληψη ρόλων ευθύνης, την αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, την αυτομέριμνα κ.ά.
  • Να προωθήσουν την ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, όπως την συνεργατικότητα, την κατανομή ρόλων, την δημοκρατική διαχείριση και την λήψη απόφασης κ.α.
  • Να πληροφορήσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σχετικά με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές.

Οι δραστηριότητες αυτές είναι δυνατό να υλοποιηθούν είτε στο πλαίσιο προγραμμάτων του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, είτε να ενταχθούν σε πολιτιστικά ή περιβαλλοντικά προγράμματα, είτε στα μαθήματα «Ερευνητική Εργασία» (Α? και Β? τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου), «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» (Α? τάξη ΕΠΑΛ), «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» (Γ? τάξη Γενικού Λυκείου), «Πολιτική Παιδεία» (Α? και Β? τάξη Γενικού Λυκείου και Α? τάξη ΕΠΑΛ), «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» (Α? τάξη ΕΠΑΛ), «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας» (Α? τάξη ΕΠΑΛ), «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑΛ), «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» (Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑΛ).

Υποστήριξη στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες αυτής της θεματικής προσφέρει το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ/JA Greece).Το ΣΕΝ προτείνει και υποστηρίζει σχετικά προγράμματα που προωθούν την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών ανάμεσα σε μαθητές/μαθήτριες από διαφορετικά σχολεία, διαφορετικές περιοχές της χώρας και διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, ενώ, επιπλέον, αναδεικνύουν τον ρόλο και την αξία του εθελοντισμού.

Προγράμματα που προτείνονται από το ΣΕΝ/JA Greece σε αυτή τη θεματική είναι τα ακόλουθα:

Εικονική Συνεταιριστική Επιχείρηση [Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ), Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)].

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται με άξονα μια ομαδική βιωματική δραστηριότητα, όπου οι μαθητές δημιουργούν μια μαθητική επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό διαμοιράζουν και αναλαμβάνουν «ρόλους», με στόχο τον σχεδιασμό και την παραγωγή ενός προϊόντος ή την παροχή υπηρεσιών οι οποίες ανταποκρίνονται σε διαπιστωμένες κοινωνικές ανάγκες, είναι φιλικές προς το περιβάλλον και διακρίνονται από καινοτόμα χαρακτηριστικά.

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η ενίσχυση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των στάσεων των μαθητών, ώστε να συνειδητοποιήσουν την κοινωνική ευθύνη τους ως μελλοντικοί επαγγελματίες που οφείλουν να υπηρετούν το κοινό καλό και να σέβονται το περιβάλλον. Κατά συνέπεια καλλιεργούνται η ανάληψη ευθύνης, η δεξιότητα σχεδιασμού, στρατηγικής και προγραμματισμού, η ανάλυση αναγκών, η οργανωτικότητα, η ομαδοσυνεργατικότητα, η επικοινωνία, η ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου, η λήψη απόφασης, η δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων, η αξία δέσμευσης στην ποιότητα και η ευθύνη της κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της μαθητικής εικονικής συνεταιριστικής επιχείρησης, τα σχολεία έχουν την δυνατότητα να συνεργάζονται, συστήνοντας διασχολικούς μαθητικούς συνεταιρισμούς και ανταλλάσσοντας εμπειρίες και πρακτικές από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Πρόσθετο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η μακροπρόθεσμη και βιώσιμη δικτύωση μεταξύ των σχολείων και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών κοινοτήτων σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συνεργασίας με ευρωπαϊκά σχολεία, στην κατεύθυνση δημιουργίας σχολικών δικτύων με κοινό όραμα την ανάπτυξη κοινωνικά υπεύθυνων μελλοντικών πολιτών και επαγγελματιών.

Σημειώνεται ότι οποιοδήποτε οικονομικό κέρδος προκύψει από προϊόντα ή υπηρεσίες των εικονικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων διατίθεται σε κοινωφελείς σκοπούς που αφορούν είτε το ίδιο το σχολείο (π.χ. προμήθεια εξοπλισμού), είτε την τοπική ή ευρύτερη κοινωνία (δωρεές σε ιδρύματα ή πρωτοβουλίες και δράσεις κοινής ωφέλειας).

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορεί να εξεταστεί και η δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών σε Πανελλαδικούς και Πανευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς στο πλαίσιο των οποίων συναγωνίζονται εικονικές συνεταιριστικές μαθητικές επιχειρήσεις από άλλα σχολεία, πάντοτε στο πνεύμα της ευγενούς άμιλλας.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές από την Γ? Γυμνασίου έως και την Γ? Λυκείου, ενώ, επιπλέον, η δημιουργία και η λειτουργία μαθητικής συνεταιριστικής εικονικής επιχείρησης μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο του μαθήματoς της Ερευνητικής Εργασίας (project) στην Α΄και Β? Λυκείου.

Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας (Γ? Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου και εστιάζει στην έννοια της κοινωνικής επιχείρησης. Είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να ενθαρρύνει τους μαθητές να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες για την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και παράλληλα να καλλιεργήσουν δεξιότητες και στάσεις ώστε να γίνουν, προοπτικά, ενεργοί και κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι πολίτες καθώς και υπεύθυνοι επαγγελματίες. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας διενεργείται διαδικτυακός διαγωνισμός, με παράλληλη υποστήριξη μέσω διαδικτύου από εθελοντές- στελέχη επιχειρήσεων.

Λοιπές δράσεις για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχεται επίσης η δυνατότητα υλοποίησης ευρύτερων εκπαιδευτικών δράσεων ώστε να καλλιεργούνται γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που συνδέονται με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα με στόχο την σύνδεση σχολείου και κοινωνίας. Τέτοιες δράσεις μπορούν να υλοποιούνται μέσω διαδικτύου, με σύγχρονη ή ασύγχρονη συνεργασία με φορείς της αγοράς εργασίας, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ή με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων. Εξυπακούεται ότι η συμμετοχή των φορέων της αγοράς εργασίας πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση.

Δηλώσεις συμμετοχής στα προγράμματα του ΣΕΝ/ JA Greece υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://sen-programs.senja.gr/.

Επιπλέον, για την επικύρωση της διαδικασίας η αίτηση αποστέλλεται υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή/ντρια του σχολείου στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τέλος, τα ενδιαφερόμενα σχολεία αποστέλλουν την πρόταση υποψηφιότητάς τους και στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στα οικεία Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ). Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων δίνονται βεβαιώσεις συμμετοχής από το ΣΕΝ/ JA Greece.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα http://senja.gr/ ή να επικοινωνείτε με την κα Ελίζα Παυλίδη στο τηλέφωνο 2130788600.

πηγή: ΥΠΠΕΘ / σχετικό έγγραφο