Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 11 Απρίλιος 2012 13:18    Εκτύπωση
Κατανομή οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ και ΤΕ στα ΕΕΕΕΚ της χώρας

Υπουργική απόφαση με την οποία γίνεται κατανομή των οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ και ΤΕ στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). Ογδόντα (80) θέσεις ΠΕ02 Φιλολόγων, σαράντα (40) θέσεις ΠΕ03 Μαθηματικών, δεκαπέντε (15) θέσεις ΠΕ10 Κοινωνιολόγων, πέντε (5) θέσεις ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, τριάντα επτά (37) θέσεις ΠΕ19?20 Πληροφορικής, πενήντα επτά (57) θέσεις ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, πενήντα οκτώ (58) θέσεις ΠΕ16 Μουσικών και εξήντα εννέα (69) θέσεις ΠΕ 71 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, (53) θέσεις ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, σαράντα τέσσερις (44) θέσεις ΠΕ14.04 Γεωπόνων, τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ17 Τεχνολόγων, εκατόν πενήντα επτά (157) θέσεις ΠΕ18 Πτυχιούχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι., δύο (2) θέσεις ΤΕ01.32 Ανθοκομίας ? Κηποτεχνίας, έξη (6) θέσεις ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ και δύο (2) θέσεις ΤΕ16 Μουσικών.

Τελευταία Ενημέρωση ( Τρίτη, 05 Μάρτιος 2013 00:28 )