Εδώ παρουσιάζονται Εργασίες του Δημήτρη Μοσχόπουλου, όπως αυτές δημοσιεύτηκαναπό τον ίδιο στο διαδίκτυο είτε στην ιστοσελίδα του:

http://www.mathsteki.gr/ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Συστήματα 2χ2

https://drive.google.com/file/d/0ByCvfxuwaBGtMWpFYnJwcFhidWM/view

Διερεύνηση γραμμικού συστήματος 2χ2

https://drive.google.com/file/d/0ByCvfxuwaBGtS3djWjNDNi1SRm8/view

Μή γραμμικά συστήματα

https://drive.google.com/file/d/0ByCvfxuwaBGtcm9xSFpxYi1tOTg/view

Συστήματα - Τενικές Ασκήσεις

https://drive.google.com/file/d/0ByCvfxuwaBGtN2luRmZyam5VU2M/view

 

 

 

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες Α

https://drive.google.com/file/d/0ByCvfxuwaBGtSGhpX0JPRVU2NWs/view

Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες Β

https://drive.google.com/file/d/0ByCvfxuwaBGteWdrZnliVDlUblk/view

Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες Γ

https://drive.google.com/file/d/0ByCvfxuwaBGtbG8ybHJSSDJNSHM/view

Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

https://drive.google.com/file/d/0ByCvfxuwaBGtRm1GaHlEdUVSYTA/view

Τριγωνομετρικές Εξισώσεις Α

https://drive.google.com/file/d/0ByCvfxuwaBGtQmNuUUU3X0VzUFE/view

Τριγωνομετρικές Εξισώσεις Β

https://drive.google.com/file/d/0ByCvfxuwaBGtUGJOQlRjakFkdEE/view 

Τριγωνομετρικές Εξισώσεις Γ

https://drive.google.com/file/d/0ByCvfxuwaBGteS00Y3lPVUhKdDQ/view

Τριγωνομετρικές Εξισώσεις Δ

https://drive.google.com/file/d/0ByCvfxuwaBGtRE50ZHhzYUV2UnM/view

Τριγωνομετρικές Εξισώσεις Ε

https://drive.google.com/file/d/0ByCvfxuwaBGtcExBcnlaRlFYYzA/view

Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος γωνιών

https://drive.google.com/file/d/0ByCvfxuwaBGtY1pPa3JzclJVaUk/view

Τριγωνομετρικοί αριθμοί 2α

https://drive.google.com/file/d/0ByCvfxuwaBGtdTgwTU9KTE9HTW8/view

 

Πολυώνυμα Πολυωνυμικές Εξισώσεις

https://drive.google.com/file/d/0ByCvfxuwaBGtZ3pWa3k1QTh1Q3c/view

Διαίρεση Πολυωνύμων - σχήμα Horner

https://drive.google.com/file/d/0ByCvfxuwaBGtZ3pWa3k1QTh1Q3c/view

 

Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

https://drive.google.com/file/d/0ByCvfxuwaBGtcTFqcEQ5UWZ6YWc/view

 

Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές

https://drive.google.com/file/d/0ByCvfxuwaBGtSGtoNU8yeXQ2N2c/view

 

 

ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Εκθετικές εξισώσεις

https://drive.google.com/file/d/0ByCvfxuwaBGtTGZBZDdVaHRyems/view

Εκθετικές Ανισώσεις

https://drive.google.com/file/d/0ByCvfxuwaBGtVVBwWko0endtVzg/view

Εκθετικά Συστήματα

https://drive.google.com/file/d/0ByCvfxuwaBGtcXQxN3ZRLWhPdDQ/view

Εκθετική Συνάρτηση - Γενικές Ασκήσεις

https://drive.google.com/file/d/0ByCvfxuwaBGtNlc1V1N6ci1HYTQ/view

 

85 λυμένες λογαριθμικές εξισώσεις:

https://drive.google.com/…/0ByCvfxuwaBGtaG1LNU5tN2dCS…/view…

ασκήσεις για τις ιδιότητες των λογάριθμων (επίσης συναντώνται κάθε τρεις και λίγο στην Γ΄ Λυκείου) και να θυμηθείτε τα σχετικά.

 https://drive.google.com/…/0ByCvfxuwaBGtanpyRlRRZm9ab…/view…

 

   

 

Είστε ο joomla visitor επισκέπτης
View My Stats
© 2009 2021 m.papagrigorakis