ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ -ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

Απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Όταν γίνεται σεισμός τα κτίρια εκτελούν εξαναγκασμένη ταλάντωση. Στην περίπτωση αυτή,

α. ρόλο διεγέρτη παίζουν τα σεισμικά κύματα
β. Αν η συχνότητα f με την οποία πάλλεται το έδαφος γίνει ίση με την ιδιοσυχνότητα f0 του κτιρίου τότε το πλάτος της ταλάντωσης μηδενίζεται
γ. δεν μπορούμε να έχουμε συντονισμό
δ. τίποτα από τα παραπάνω


2. Απεριοδική κίνηση ταλαντωτή έχουμε στη περίπτωση

α. που η σταθερά απόσβεσης είναι πάρα πολύ μικρή
β. που η σταθερά απόσβεσης είναι πάρα πολύ μεγάλη
γ. που ο ταλαντωτής επιστρέφει στη θέση ισορροπίας του πραγματοποιώντας άπειρες ταλαντώσεις
δ. που ο ρυθμός με τον οποίο μεταβάλλεται το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται πολύ μικρός


3. Τα αμορτισέρ των αυτοκινήτων όταν παλιώσουν ή φθαρούν αναγκάζουν το αυτοκίνητο που θα βρει ανωμαλία στο δρόμο,

α. να μη συνεχίσει να ταλαντώνεται για πολύ χρόνο
β. να έχει για περισσότερο χρόνο επαφή με το έδαφος γιατί η σταθερά απόσβεσης μειώνεται
γ. να συντονίζεται για μικρότερες ταχύτητες του αυτοκινήτου γιατί η σταθερά b αυξάνεται
δ. να κάνει περισσότερες ταλαντώσεις από ότι όταν είναι καινούργια


4. Σε ένα κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων (R- L- C), η αύξηση της ηλεκτρικής αντίστασης R, έχει σαν αποτέλεσμα,

α. Το πλάτος του ρεύματος , όπως και το μέγιστο φορτίο στον πυκνωτή, να μικραίνει πιο αργά μέχρι που το κύκλωμα παύει να ταλαντώνεται
β. αύξηση της περιόδου της ταλάντωσης και άρα το σύστημα θα ταλαντώνεται για μεγαλύτερο χρόνο
γ. γρήγορη απόσβεση και μικρή αύξηση της συχνότητας των ταλαντώσεων
δ. η μετατροπή της ολικής ενέργειας σε θερμότητα να γίνεται σε συντομότερο χρόνο


5. Όταν ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο ταλαντώσεις οι οποίες γίνονται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας,
πάνω στην ίδια διεύθυνση με το ίδιο πλάτος και έχουν παραπλήσιες συχνότητες τότε η συχνότητα με την οποία ταλαντώνεται το σώμα,

α. είναι ίση με το άθροισμα των συχνοτήτων αυτών
β. είναι ίση με την απόλυτη διαφορά των συχνοτήτων αυτών
γ. είναι ίση με το ημιάθροισμα των συχνοτήτων αυτών
δ. είναι ίση με το μισό της απόλυτης διαφοράς των συχνοτήτων αυτών


6. Ένας αρμονικός ταλαντωτής ιδιοσυχνότητας f0 εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με απόσβεση. Εάν η συχνότητα f του διεγέρτη μεταβάλλεται ,

α. είναι δυνατόν για δύο διαφορετικές τιμές της f το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης να είναι το ίδιο
β. τότε μεταβάλλεται και η σταθερά απόσβεσης b
γ. τότε για f=f0 το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης γίνεται άπειρο
δ. τότε για f=f0 η ενέργεια προσφέρεται στο σύστημα κατά το βέλτιστο τρόπο, για αυτό και το πλάτος της ταλάντωσης διατηρείται σταθερό


7. Κάθε ραδιοφωνικός δέκτης περιέχει και ένα κύκλωμα LC το οποίο όταν έρχεται σε κατάσταση συντονισμού,

α. ταλαντώνεται με διαφορετική συχνότητα, από αυτή με την οποία ταλαντώνονται τα ηλεκτρόνια στην κεραία του δέκτη
β. διαρρέεται από συνεχές μεγάλο ρεύμα το οποίο περιέχει το ραδιοφωνικό σήμα
γ. διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα μέγιστου πλάτους το οποίο περιέχει το ραδιοφωνικό σήμα
δ. τίποτα από τα παραπάνω


8. Η καμπύλη συντονισμού μιας εξαναγκασμένης μηχανικής ταλάντωσης,

α. έχει τόσο μικρότερο πλάτος κατά το συντονισμό όσο μικρότερη είναι και η σταθερά απόσβεσης b
β. δείχνει πως μεταβάλλεται το πλάτος της ταλάντωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα του διεγέρτη
γ. μεγιστοποιείται πιο γρήγορα αν μειώσουμε τη μάζα του ταλαντούμενου σώματος, αφού ελαττώνεται η ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή
δ. μας δείχνει πως όσο η απόλυτη διαφορά |fεξ-f0| ελαττώνεται, τόσο το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης μειώνεται και αυτό


9. Σε ένα κύκλωμα RCL που εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση,

α. η συχνότητα της ταλάντωσης μπορεί να μεταβληθεί όταν μεταβληθεί η αντίσταση R
β. η συχνότητα της ταλάντωσης μπορεί να μεταβληθεί όταν μεταβληθεί η συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης που διεγείρει το κύκλωμα
γ. η εξαναγκασμένη ταλάντωση μπορεί να γίνει σε μία μόνο συχνότητα
δ. αν η διέγερση γίνει με πηγή συνεχούς τάσης τότε το κύκλωμα διαρρέεται από σταθερό ρεύμα


10. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση της οποίας το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο,

α. το μέτρο της δύναμης που προκαλεί την απόσβεση είναι ανάλογο της απομάκρυνσης
β. η δύναμη απόσβεσης δε μεταβάλλεται αρμονικά με το χρόνο και παραμένει σταθερή
γ. το μέτρο της μέγιστης δύναμης απόσβεσης μειώνεται εκθετικά με το χρόνο
δ. η δύναμη απόσβεσης είναι ανάλογη της ταχύτητας, ενώ δεν εξαρτάται από τις ιδιότητες του μέσου καθώς
και από το μέγεθος ή το σχήμα του αντικειμένου που ταλαντώνεται


11. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση της οποίας το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο ο λόγος δύο διαδοχικών πλατών προς την ίδια κατεύθυνση,

α. διατηρείται σταθερός και ίσος με eΛΤ
β. μεταβάλλεται εκθετικά με το χρόνο
γ. τείνει στο 1 όταν η σταθερά απόσβεσης γίνει πολύ μεγάλη
δ. τείνει στο άπειρο όταν b=0


12. Στη σύνθεση ταλαντώσεων,

α. Οι ταλαντώσεις που μπορούμε να συνθέσουμε είναι το πολύ δύο
β. Οι ταλαντώσεις πρέπει υποχρεωτικά να έχουν την ίδια διεύθυνση και την ίδια συχνότητα
γ. αν οι επιμέρους ταλαντώσεις είναι απλές αρμονικές τότε και η κίνηση που προκύπτει είναι σίγουρα α.α.τ
δ. δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω


13. Δύο ήχοι μπορεί να παράγουν διακρότημα αρκεί,

α. να διαφέρουν οι συχνότητές τους
β. να έχουν το ίδιο πλάτος και οι συχνότητές τους να διαφέρουν πολύ λίγο
γ. να έχουν Δφ=0
δ. τίποτα από τα παραπάνω


14. Όταν ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο ταλαντώσεις διαφορετικού πλάτους, ίδιας θέσης ισορροπίας και ίδιας συχνότητας,
το πλάτος ελαχιστοποιείται όταν η διαφορά φάσης ανάμεσα στις δύο ταλαντώσεις είναι σε rad,

α. Δφ=0
β. Δφ=π
γ. Δφ=π/2
δ. Δφ=π/3


15. Στις φθίνουσες ταλαντώσεις με δύναμη απόσβεσης F= -bυ,

α. το ποσοστό επί της ενέργειας που μετατρέπεται σε θερμότητα σε κάθε περίοδο είναι το ίδιο
β. η περίοδος είναι σταθερή και εξαρτάται από το αρχικό πλάτος της ταλάντωσης
γ. η ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμότητα σε κάθε περίοδο είναι η ίδια
δ. το πλάτος μειώνεται αρμονικά με το χρόνο


16. Η περίοδος του διακροτήματος,

α. ελαττώνεται όσο οι συχνότητες των επιμέρους ταλαντώσεων πλησιάζουν μεταξύ τους
β. είναι ο χρόνος ανάμεσα σε ένα μηδενισμό και μια μεγιστοποίηση το πλάτους του διακροτήματος
γ. είναι όση περίπου και η περίοδος της περιοδικής κίνησης που εκτελεί τελικά το σώμα
δ. αυξάνεται όσο οι συχνότητες των επιμέρους ταλαντώσεων πλησιάζουν μεταξύ τους


17. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση,

α. η ενέργεια της ταλάντωσης μειώνεται εκθετικά με τον χρόνο
β.Το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης εξαρτάται από τη συχνότητα της διεγείρουσας δύναμης
γ. το πλάτος δεν παραμένει σταθερό γιατί ο ρυθμός με τον οποίο ο ταλαντωτής
απορροφά ενέργεια από τον διεγέρτη είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό μετατροπής της ενέργειας σε θερμότητα λόγω τριβών
δ. Το πλάτος της ταλάντωσης του ταλαντωτή εξαρτάται από το πλάτος της ταλάντωσης του διεγέρτη κατά το συντονισμό


18. Στην εξαναγκασμένη ταλάντωση,

α. όταν ο διεγέρτης προσφέρει τα μέγιστα ποσά ενέργειας το πλάτος της ταλάντωσης μεγιστοποιείται
β. το πλάτος της ταλάντωσης παραμένει σταθερό σε σχέση με τον χρόνο, διότι ο ρυθμός με τον οποίο το ταλαντούμενο σύστημα
απορροφά ενέργεια είναι διπλάσιος από τον ρυθμό με τον οποίο αφαιρείται ενέργεια εξαιτίας των τριβών
γ. Η συχνότητα είναι μέγιστη όταν υπάρχει συντονισμός
δ. των μεγάλων μηχανικών κατασκευών (κτίρια, γέφυρες κ.λπ.) φροντίζουμε η ιδιοσυχνότητα τους να μην είναι παραπλήσια της συχνότητας
των σεισμικών κυμάτων ώστε να έχουν μικρό πλάτος ταλάντωσης κατά το σεισμό


Μιχαήλ Μιχαήλ.
Copyright © 1999 Donna Tupper.