ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Σε ένα ιδανικό ηλεκτρικό κύκλωμα LC που εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις, θεωρούμε ως αρχή των χρόνων ( t =0 )
τη στιγμή κατά την οποία η ένταση του ρεύματος έχει την μέγιστη τιμή της i = +I .
Τότε αν T είναι η περίοδος των ταλαντώσεων, η πρώτη χρονική στιγμή στην οποία η τάση του πυκνωτή γίνεται μέγιστη είναι,

α. t =T/ 2
β. t =T/ 4
γ. t =3T/ 4
δ. t =0


2. Σε ένα ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC ο ρυθμός μεταβολής της ολικής ενέργειας του κυκλώματος

α. είναι μηδέν
β. είναι σταθερός
γ. μεταβάλλεται αρμονικά με το χρόνο
δ. δίνεται από τη σχέση ΔΕ/Δt=-Εωημ(2ωt)


3. Σε ένα ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC , όταν η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου γίνεται μέγιστη τότε,

α. η ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα είναι μηδέν
β. το ηλεκτρικό φορτίο είναι μέγιστο
γ. και η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή είναι μέγιστη
δ. η ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα είναι μέγιστη


4. Σε ένα ιδανικό κύκλωμα LC η συχνότητα των ηλεκτρικών ταλαντώσεων που εκτελεί είναι,

α. ανάλογη της χωρητικότητας C του πυκνωτή
β. ανάλογη της αυτεπαγωγής L του πηνίου
γ. ανάλογη του
δ. ανάλογη του


5. Σε ένα ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος στο πηνίο είναι κάθε χρονική στιγμή,

α. ίσος με i, όπου i είναι η στιγμιαία ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος
β. ίσος με ,
όπου ω η γωνιακή συχνότητα των ηλεκτρικών ταλαντώσεων και q το φορτίο του πυκνωτή
γ. σταθερός και ανεξάρτητος του χρόνου
δ. ίσος και αντίθετος με το ρυθμό μεταβολής του ηλεκτρικού φορτίου q του πυκνωτή


6. Στο ιδανικό κύκλωμα LC του σχήματος η πολικότητα του πυκνωτή και η φορά του ρεύματος κάποια χρονική στιγμή
κατά τη διάρκεια της ηλεκτρικής ταλάντωσης είναι αυτή που φαίνεται στο σχήμα. Αυτή την χρονική στιγμή

α. ο ρυθμός μεταβολής του φορτίου μειώνεται
β. ο ρυθμός μεταβολής του φορτίου αυξάνεται
γ. η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου του πηνίου μειώνεται
δ. τα στοιχεία δεν είναι αρκετά για να απαντήσουμε


7. Ένα ανοικτό κύκλωμα LC αποτελείται από φορτισμένο πυκνωτή, ιδανικό πηνίο και διακόπτη. Τη χρονική στιγμή t=0 που κλείνει ο διακόπτης,

α. η τάση στα άκρα του πηνίου είναι μέγιστη
β. η τάση στα άκρα του πηνίου είναι μηδέν
γ. η τάση στα άκρα του πηνίου έχει μια τυχαία τιμή
δ. η τάση στα άκρα του πυκνωτή όπως και το ηλεκτρικό ρεύμα είναι μέγιστα


8. Ένας φορτισμένος πυκνωτής συνδέεται τη χρονική στιγμή (t=0) με ιδανικό πηνίο σε κλειστό κύκλωμα τότε,

α. ο πυκνωτής λόγω φαινομένων αυτεπαγωγής δεν εκφορτίζεται ακαριαία
β. ο πυκνωτής εκφορτίζεται ακαριαία
γ. εκείνη τη στιγμή η ηλεκτρική ενέργεια του πυκνωτή μετατρέπεται σε ενέργεια μαγνητικού πεδίου
δ. σε χρόνο T/4 ο πυκνωτής έχει αλλάξει πολικότητα


9. Διαθέτουμε δύο ιδανικά κυκλώματα ηλεκτρικών ταλαντώσεων Α και Β.
Οι χωρητικότητες των πυκνωτών στα δύο κυκλώματα είναι ίσες. Αν fA/fB=1,5 τότε,

α. ωB/ωA=1,5
β. LB/LA=2,25
γ. LB/LA=1,5
δ. ΙΑ=ΙΒ


10. Δύο κυκλώματα LC με CΒ = 2CΑ και LΒ = LΑ/2 διεγείρονται με την ίδια πηγή τότε,

α. QB=QA
β. TB=2TA
γ. IA=2IB
δ. EB=2EA


11. Σε κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων φέρουμε στιγμιαία τους οπλισμούς του πυκνωτή σε επαφή με τους πόλους μπαταρίας 1,5V.
Το κύκλωμα διεγείρεται και εκτελεί ταλάντωση. Αν η διέγερση του κυκλώματος γινόταν με μπαταρία 3V,

α. η ολική ενέργεια στο κύκλωμα θα διπλασιάζονταν
β. το μέγιστο ρεύμα στο κύκλωμα θα παρέμενε το ίδιο
γ. το μέγιστο ρεύμα στο κύκλωμα θα τετραπλασιάζονταν
δ. η ολική ενέργεια στο κύκλωμα θα τετραπλασιάζονταν


12. Κύκλωμα LC εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση με συχνότητα 90ΜΗz. Στο κύκλωμα έχουμε τη δυνατότητα
να μεταβάλλουμε το συντελεστή αυτεπαγωγής L του πηνίου μετακινώντας τον πυρήνα μαλακού σιδήρου που υπάρχει σ’ αυτό.
Αν αυξήσουμε το συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου σε 9L,
η συχνότητα της ηλεκτρικής ταλάντωσης του κυκλώματος θα γίνει,

α. 270 ΜΗz
β. 10 ΜΗz
γ. 810 ΜΗz
δ. 30 ΜΗz


Μιχαήλ Μιχαήλ.
Copyright © 1999 Donna Tupper.