Εκτύπωση

Συνισταμένη Δυνάμεων

Οδηγίες:

Εισάγετε αλγεβρικές τιμές για τις δυνάμεις F1 και F2 

(θεωρήστε θετική/αρνητική φορά από τα δεξιά/αριστερά),

υπολογίστε την συνισταμένη δύναμη και ελέγξτε το αποτέλεσμα.

Πατώντας την πράσινη σημαία μπορείτε να επαναλάβετε.

 

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla