Εκτύπωση

Επαναληπτικές Ασκήσεις Προσανατολισμού 1ης εβδομάδας

  1. Μια ποσότητα ιδανικού αερίου καταλαμβάνει όγκο VA = 2 m3 σε πίεση PA = 4·105 Ν/m2 και σε θερμοκρασία ΤΑ = 300 Κ. Το αέριο εκτελεί κυκλική μεταβολή που αποτελείται από τις ακόλουθες μεταβολές: ΑΒ ισοβαρής εκτόνωση με ΤΒ = 600 Κ, ΒΓ ισόχωρη ψύξη, ΓΑ ισόθερμη συμπίεση. Να γράψετε τους νόμους που ισχύουν σε κάθε μεταβολή, να βρείτε τα μεγέθη P, V και T στις καταστάσεις Β και Γ και να παραστήσετε την κυκλική μεταβολή σε διαγράμματα P-V, V-T και P-T.
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla