Εκτύπωση

Επαναληπτικές Ασκήσεις Προσανατολισμού 2ης εβδομάδας

  1. Ένα παιδί κρατάει στο χέρι του ένα μπαλόνι γεμάτο ήλιο που καταλαμβάνει όγκο 4 L (σε πίεση 1 atm και θερμοκρασία 27οC). Το μπαλόνι με κάποιο τρόπο ανεβαίνει σε τέτοιο ύψος που η πίεση της ατμόσφαιρας είναι 0,25 atm και η θερμοκρασία – 23οC. Αν μπορούσε το παιδί να δει το μπαλόνι θα διαπίστωνε ότι:

   α. ο όγκος του αυξήθηκε

   β. ο όγκος του μειώθηκε

   γ. ο όγκος του έμεινε αμετάβλητος.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε.

2. Ποσότητα μονοατομικού ιδανικού αερίου βρίσκεται στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α (p0, V0, T0). Το αέριο εκτελεί αρχικά ισόθερμη αντιστρεπτή μεταβολή έως την κατάσταση ισορροπίας Β (pB, 3·V0, TB). Ακολούθως συμπιέζεται ισοβαρώς ως την κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Γ (pΓ, VΓ, ΤΓ), ώστε κατόπιν εκτελώντας ισόχωρη αντιστρεπτή μεταβολή να επανέλθει στην κατάσταση Α.

α. Να βρεθούν η πίεση pB και η θερμοκρασία ΤΓ συναρτήσει των p0 και Τ0, με εφαρμογή των αντίστοιχων νόμων και

β. να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις p-V, p-T, V-T. Δίνεται p0 = 3·105 N/m2, V0 = 10-3 m3, T0 = 300 K.