α ρ χ ί  
 

     

 

   δαιν χρυιαζετέ να ισε    παλαβώσ για να μπυσ.

    αν ώμος ισε τώσω τω καλοιτερω !

         μ π ε σ