Πώς έχουμε πρόσβαση σε Access database που έχει password

Τα δεδομένα που χρησιμοποιεί μία εφαρμογή βρίσκονται, συνήθως, αποθηκευμένα σε μία Βάση Δεδομένων που προστατεύεται με συνθηματικό πρόσβασης (password). Παρακάτω, δίνεται το δείγμα κώδικα που θα χρησιμοποιήσετε στη VB.NET για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Βάση.


Dim fileDB$="some DatabaseFile path"

Dim passwDB$="some password"

'Το αλφαριθμητικό σύνδεσης της Access Βάσης Δεδομένων
Public strConn$ = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;

 Data Source=" & fileDB &

"; Jet OLEDB:Database Password=" & passwDB & ";"

Dim objConn As New OleDbConnection(strConn)


H όλη υπόθεση είναι να καθορίσετε το αλφαριθμητικό σύνδεσης (ConnectionString). Κατόπιν, χρησιμοποιήστε το σε ένα αντικείμενο OleDBConnection ή OleDBAdapter ή OleDBCommand.

 

·         Χρήστος Μουρατίδης