Παίζοντας με τα χρώματα (χρωματική παλέτα)


Το παρακάτω κομμάτι κώδικα κάνει χρήση της μεθόδου fromARG της δομής Color για να επιστρέψει ένα χρώμα. (συνδυασμός Red, Green, Blue). Σε μία φόρμα έχουμε τοποθετήσει 3 sliders-trackbars (ένα για κάθε χρώμα) κι ένα PictureBox. Μετακινώντας ένα slider, μεταξύ της τιμής 0 έως 255, βλέπουμε την επίδραση στο background του picturebox.

http://users.sch.gr/mouratx/VB-NET_Tips/Graphics/Images/Paleta.jpg

'------------------------------------------------------------


Private Sub trRed_Scroll(ByVal sender As System.Object,_

                         ByVal e As System.EventArgs)_
              Handles trRed.Scroll

 

LblRedValue.Text = trRed.Value
SetColorInBox(trRed.Value, trGreen.Value, trBlue.Value)


End Sub


'------------------------------------------------------------


Private Sub trGreen_Scroll(ByVal sender As System.Object, _

                     ByVal e As System.EventArgs)_

     Handles trGreen.Scroll


LblGreenValue.Text = trGreen.Value
SetColorInBox(trRed.Value, trGreen.Value, trBlue.Value)


End Sub


'------------------------------------------------------------

Private Sub trBlue_Scroll(ByVal sender As System.Object,_

  ByVal e As System.EventArgs) _

  Handles trBlue.Scroll


LblBlueValue.Text = trBlue.Value
SetColorInBox(trRed.Value, trGreen.Value, trBlue.Value)


End Sub


'------------------------------------------------------------

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, _

     ByVal e As System.EventArgs) _

         Handles MyBase.Load

 

LblRedValue.Text = 0
LblGreenValue.Text = 0
LblBlueValue.Text = 0
SetColorInBox(trRed.Value, trGreen.Value, trBlue.Value)


End Sub

'------------------------------------------------------------


'Βάλε το χρώμα στο PicBox.
Private Sub SetColorInBox(ByVal red%, _

  ByVal green%,_

  ByVal blue%)

 

picBox.BackColor = Color.FromArgb(red, green, blue)


End Sub

 

·        Χρήστος Μουρατίδης