8. Μέλος Επιμελητηρίων – Μητρώων

  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε. )
  • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜ-Η)
  • Audio Engineering Society (AES)
  • IEEE Signal Processing
  • Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (αντεπιστέλλον μέλος)
  • Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Αποφ. 108618/6.8.1998, ΥΠ.ΕΡ.Κ.Α.)
  • Μητρώο Αξιολογητών του Ν.3299/04 «Κίνητρα Ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» της Γενική Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Αποφ. 15995 ΕΦΑ(3608) / 11.10.2005 Γ.Γ.Ε.Τ./ΥΠ.ΑΝ.)
  • Μέλος της Ομάδας Ομοτίμων (Peers Group) για την Εξωτερική Αξιολόγηση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πάτρας, ως εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Δυτικής Ελλάδας. Συντάκτης της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης (9/1997 ? 12/1997).
  • Εξωτερικός αξιολογητής του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) για την αξιολόγηση και πιστοποίηση δομών ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. στη Δυτική Ελλάδα.
  • Εξεταστής του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) στις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. ειδικότητας Πληροφορικής, για τη Δυτική Ελλάδα.