Φωνήεντα, Σύμφωνα, Δίφθογγοι, Τόνοι, Πνεύματα

Να τοποθετήσετε τα παρακάτω, σύμφωνα με τη σειρά που σας δίνεται:
Α) φωνήεντα: μακρό, βραχύ, δίχρονο.
Β) σύμφωνα: ουρανικά(ψιλά, μέσα, δασέα) - χειλικά(ψιλά, μέσα, δασέα) - οδοντικά(ψιλά, μέσα, δασέα) - υγρά - ένρινα - συριστικό.
Γ) κύριος δίφθογγος - καταχρηστικός δίφθογγος.
Δ) τις λέξεις, ανάλογα με τον τονισμό τους: οξεία - περισπωμένη.
Ε) τις λέξεις, ανάλογα με τα πνεύματα: ψιλή - δασεία.
Όταν τελειώσετε, να πατήσετε στο κουμπί "Έλεγχος".
Για να δοκιμάσετε από την αρχή, να πατήσετε στο κουμπί "Ξανά".
Για να αναιρέσετε κάποια ενέργειά σας, να πατήσετε στο κουμπί "Αναίρεση".