Ρήμα (αμετάβατο, μεταβατικό, συνδετικό) - Υποκείμενο, Κατηγορούμενο, Αντικείμενο

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Να επιλέξεις τη σωστή απάντηση από τη λίστα που αναδύεται, πατώντας το βελάκι. ΄Οταν τελειώσεις, να πατήσεις στο κουμπί "Έλεγχος".

Το ρήμα που φανερώνει ότι το υποκείμενό του ενεργεί, λέγεται .
Το ενεργητικό ρήμα που δείχνει ότι το υποκείμενό του ενεργεί, αλλά η ενέργειά του δε μεταβαίνει σε άλλο πρόσωπο ή πράγμα, λέγεται .
Το ενεργητικό ρήμα που φανερώνει ότι το υποκείμενό του ενεργεί, και η ενέργειά του μεταβαίνει σε άλλο πρόσωπο ή πράγμα, λέγεται .
Το ρήμα που συνδέει το κατηγορούμενο με το υποκείμενο, λέγεται .
Το ονοματικό σύνολο που φανερώνει ποιος, -α, -ο ενεργεί ή δέχεται μια ενέργεια ή βρίσκεται σε μια κατάσταση, λέγεται .
Το πρόσωπο ή το πράγμα, στο οποίο μεταβαίνει η ενέργεια του υποκειμένου του μεταβατικού ρήματος, λέγεται .
Το όνομα που δίνει μια ιδιότητα στο υποκείμενο, λέγεται .