ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΑΞΕΙΣ  Ε΄ – Δ ΄

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ)

ΜΙΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΞΙ (6) ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ

της Μαρίας Ν. Ταστσόγλου

Δασκάλας

MSc "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" Ε.Μ.Π.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ | ΣΤΟΧΟΙ | ΘΕΩΡΙΕΣ  ΜΑΘΗΣΗΣ | ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ | ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ |


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

    Η εργασία αυτή σκοπό έχει να εξοικειώσει κατά το δυνατόν τους μαθητές με τις διαδικασίες παρατήρησης, αναγνώρισης και περιγραφής του ανάγλυφου της Ελλάδας χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και δουλεύοντας σε ομάδες. Επιπροσθέτως τους δίνει τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα διαθεματικό πλαίσιο και να αντιληφθούν ότι η γνώση δεν κατατεμαχίζεται. Η όλη εργασία βασίζεται σε συγκεκριμένες θεωρίες μάθησης και μεθόδους διδασκαλίας.


1
. ΣΤΟΧΟΙ

1.1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ü     Να διακρίνουν οι μαθητές και να περιγράφουν στο χάρτη τον οριζόντιο και τον κατακόρυφο διαμελισμό της Ελλάδας

ü     Να αντιλαμβάνονται τις αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις που αναπτύσσονται μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρώπων

ü      Να αναγνωρίσουν τη σημασία που έχει η ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος

ü  Να κατανοήσουν πώς το κλίμα διαμορφώνεται σε σχέση με τις γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής

ü      Να γνωρίσουν την τοπική τους ιστορία

ü  Να κατανοήσουν πώς η τοπική ιστορία έχει διαμορφωθεί σε σχέση με τις γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής

1.2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

ü      Να αναπτύξουν την ικανότητα παρατήρησης του χώρου

ü      Να γίνουν ικανοί να αναζητούν, να συλλέγουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες από διάφορες πηγές

ü      Να αποκτήσουν δεξιότητες ελέγχου και αυτοδιόρθωσης

ü      Να αναπτύξουν ομαδικότητα και συνεργασία

1.3. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ü      Να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τη συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση πληροφοριών

ü      Να γνωρίσουν τη χρήση απλών λογισμικών που θα εφαρμοστούν στην τάξη

2. ΘεωρΙες μΑθησης

2.1. Η δομητικΗ θεωρία

Ο Δομητισμός ή δομητική θεωρία, που είναι διάχυτη στο έργο του Piaget και του Vygotsky, «δίνει έμφαση στη διαδικασία της οικοδόμησης της γνώσης, ως μιας ενεργού και δυναμικής διαδικασίας κατασκευής νοημάτων ή συστήματος νοημάτων από τον ίδιο τον μαθητευόμενο» (Ράπτης και Ράπτη, 2001). Τρεις βασικές αρχές ορίζουν τη μάθηση σύμφωνα με τη δομητική θεωρία.

Η πρώτη αρχή λέει ότι «κάθε άτομο δημιουργεί τις δικές του αναπαραστάσεις, χτίζοντας τις δικές του εμπειρίες και άρα δεν υπάρχει μια και μοναδική “σωστή” αναπαράσταση της γνώσης».

Η δεύτερη αρχή λέει ότι «οι άνθρωποι μαθαίνουν με τον δικό τους τρόπο μέσω ενεργού εξερεύνησης και ότι η μάθηση συντελείται όταν η εξερεύνηση του μαθητή ανακαλύπτει ανακολουθίες μεταξύ της υπάρχουσας αναπαράστασης της γνώσης και της εμπειρίας του». (Ράπτης και Ράπτη, 2001).

Η τρίτη αρχή υποστηρίζει ότι «η μάθηση συμβαίνει μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Το κοινωνικό περιβάλλον είναι αυτό που παρέχει τα εργαλεία της γνώσης, η οποία είναι κοινωνικά και προσωπικά καθορισμένη.

2.2. Η ανακαλυπτικΗ προσέγγιση

Κύριος εκφραστής της ανακαλυπτικής μεθόδου κατά τη διαδικασία της μάθησης είναι ο Jerom Bruner, ο οποίος υποστηρίζει ότι «ένα μάθημα μπορεί να διδαχθεί αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε παιδί, αρκεί να χρησιμοποιηθεί η “γλώσσα” που το παιδί καταλαβαίνει, ανάλογα με το επίπεδο της πνευματικής ανάπτυξης, στο οποίο είναι σε θέση να λειτουργεί, όσον αφορά στην πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου» (Ράπτης, Ράπτη, 2001). Στη Γεωγραφία και τη Μελέτη Περιβάλλοντος που εξετάζουν τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, οι μαθητές, που ήδη γνωρίζουν ένα φαινόμενο, προσπαθούν να το διερευνήσουν, ώστε να ανακαλύψουν τις αιτίες που το προκαλούν.

3. ΜΕθοδοι διδασκαλΙας

3.1. ΟμαδοσυνεργατικΗ μΕθοδος

Στο Ματσαγγούρας 2000 ο Piaget και ο Vygotsky τονίζουν ιδιαίτερα το ρόλο της διαμαθητικής επικοινωνίας και συνεργασίας στη μάθηση και τη γνωστική ανάπτυξη και στηρίζουν τη συνεργασία των μαθητών σε μικρές ομάδες. Μάλιστα η μάθηση, η οποία στηρίζεται σε ανομοιογενείς κυρίως δυάδες (Κουτρομάνος, 2004) παραπέμπει στην αλληλεπίδραση μεταξύ δύο μαθητών, εκ των οποίων ο ένας υπερέχει σε έναν τομέα σε σύγκριση με τον άλλον.

Στα μαθήματα της Γεωγραφίας και της Μελέτης Περιβάλλοντος χρειάζεται οι μαθητές να εργάζονται μαζί, να προβληματίζονται, να ανταλλάσσουν απόψεις, να εκφράζουν τις ιδέες τους, να αλληλοβοηθούνται, να εκτιμάν τις διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες που έχει ο καθένας και να τις ενεργοποιούν, να ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον, να κινητοποιούνται από τη διαφορετικότητα των ενδιαφερόντων τους, να κοινωνικοποιούνται ομαλά μέσα στο πλαίσιο του διαφορετικού και να συγκρούονται.

3.2. ΔιαθεματικΟτητα

Η Διαθεματική Προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, μια ολιστική αντίληψη της γνώσης, που θα επιτρέπει να διαμορφώνει προσωπική άποψη για θέματα που σχετίζονται μεταξύ τους και να λειτουργεί με βάση αυτήν ως υπεύθυνος πολίτης. Κανένα ζήτημα της καθημερινής ζωής και κανένα φαινόμενο δεν αποκόπτεται από το ιστορικό γίγνεσθαι και από το χώρο, στον οποίο συμβαίνει και μάλιστα βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Η Γεωγραφία και η Μελέτη Περιβάλλοντος σχετίζονται με όλους σχεδόν τους τομείς μελέτης του φυσικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος, προσφέρουν, επομένως, πολλές δυνατότητες εφαρμογής των εμπειριών του μαθητή μέσα από διαθεματικές προσεγγίσεις της γνώσης.

3.3. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι μαθητές εργάζονται ανά δύο με φύλλα εργασίας που έχει διανείμει ο εκπαιδευτικός, στα οποία υπάρχουν ασκήσεις και εφαρμογές λογισμικών. Οι διάφορες δραστηριότητες εκτελούνται κατόπιν των οδηγιών που θα αναφέρονται σε κάθε άσκηση. Ορισμένες δραστηριότητες στα φύλλα εργασίας θα υλοποιούνται με ταυτόχρονη παραπομπή μέσω συνδέσμων (links) σε ιστοτόπους για συλλογή και διαχείριση πληροφοριών.

 

4. ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4.1 Βιβλία και άλλο έντυπο υλικό
4.2 Χάρτες τοίχου και άτλαντες
4.3. Υδρόγειος σφαίρα και πυξίδα
4.4. Εικόνες, διαφάνειες, φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες
4.5. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (ένας ανά δύο μαθητές κατά προτίμηση)
4.6. Λογισμικά
4.6.1. Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διδασκαλία
4.6.1.1. Λογισμικό Γεωγραφίας Ε΄ Δημοτικού Π.Ι.
4.6.1.2. Επεξεργαστής κειμένου
4.6.1.3. Hot potatoes
4.6.1.4. Kidspiration
4.6.1.5. Google earth, Google maps
4.6.1.6. Δικτυακός τόπος: «E-γεωγραφία»
4.6.2. Λογισμικά απαραίτητα στην προετοιμασία του μαθήματος

5. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν τις βασικές δεξιότητες χρήσης υπολογιστή, να μπορούν να χρησιμοποιούν επεξεργαστή κειμένου για να συντάξουν ένα κείμενο, να είναι σε θέση να περιηγούνται στο διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα να χρησιμοποιούν τον Internet Explorer και να γνωρίζουν ορισμένα από τα σύμβολα οθόνης (εικονίδια, βέλη πλοήγησης κ.ά.), να κάνουν χρήση των μενού διαφόρων ιστοσελίδων κ.λπ.

 

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

(Αποτελεί την Α φάση, η οποία διαρκεί τρεις διδακτικές ώρες)

Α. 1η ώρα

Οι μαθητές πραγματοποιούν ένα φανταστικό ταξίδι με όχημα το Google earth σε συνδυασμό με το γεωμορφολογικό χάρτη για να γνωρίσουν το ανάγλυφο της Ελλάδας, ξεκινώντας από το βορειοανατολικό άκρο της. Διακρίνουν την οροσειρά της Ροδόπης κι αφού τη διατρέξουν προς τα δυτικά συναντούν κι άλλα όρη μέχρι να φθάσουν στα όρη της Μακεδονίας. Με πορεία προς τα νότια διέρχονται την ραχοκοκαλιά της Ελλάδας, την οροσειρά της Πίνδου, καταγράφουν στα ανατολικά και δυτικά της τα όρη της Ηπείρου και της Θεσσαλίας και συνεχίζουν να εντοπίζουν κι άλλα ώσπου να φθάσουν στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Δείχνουν τις δύο μεγάλες οροσειρές της Κρήτης και τα σημαντικότερα βουνά των μεγάλων νησιών.

Βρίσκουν τις πιο ορεινές πόλεις της Ελλάδας και αναζητούν πληροφορίες στην Google για το συγκοινωνιακό δίκτυο και τις ασχολίες των κατοίκων τους, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι εξαιτίας του κλίματος. Εντοπίζουν αν υπάρχει απομόνωση, διακρίνουν πολιτιστικά στοιχεία (μουσική, χοροί, τέχνη, μαγειρική, ιδιαίτερη αρχιτεκτονική) και αντλούν πληροφορίες για την τοπική ιστορία, που έχει επηρεάσει τη ζωή τους (μύθοι, παραδόσεις, λαογραφικά στοιχεία που σχετίζονται με τη μορφολογία του εδάφους, π.χ. οι 9 μούσες του Ελικώνα, η γέννηση του Δία στην Ίδη). Διακρίνουν φαράγγια και εντοπίζουν εθνικούς δρυμούς. Βρίσκουν πληροφορίες για τη χρησιμότητα των εθνικών δρυμών και των δασών γενικότερα και επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικές με την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Συντάσσουν προτάσεις (όσο τους επιτρέπει η ηλικία τους) και κατασκευάζουν κείμενα στον κειμενογράφο σχετικά με την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος.

Οι μαθητές όπως εργάστηκαν με τα όρη, ομοίως θα εργαστούν για να καταγράψουν και τις πεδιάδες της Ελλάδας. Θα διακρίνουν εκτός των άλλων το ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο στα πεδινά και θα αντλήσουν πληροφορίες για την εμπορική ανάπτυξη μεγάλων πεδινών πόλεων. Ερευνούν την απώλεια ειδών χλωρίδας και πανίδας εξαιτίας της δημιουργίας μεγάλων οδικών αρτηριών.

 

Α. 2η ώρα

Η ίδια πορεία εργασίας θα ακολουθηθεί για τον εντοπισμό και καταγραφή των μεγαλύτερων ποταμών. Θα διακρίνουν οι μαθητές την ανάπτυξη των περιοχών που διαρρέονται από ποτάμια και θα επισημανθούν τα φράγματα και οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Ερευνούν τις επιπτώσεις των φραγμάτων στην χλωρίδα και την πανίδα.

Ομοίως θα καταγράψουν τις λίμνες, θα τις διακρίνουν σε φυσικές και τεχνητές, θα αναζητήσουν σχετικούς μύθους και παραδόσεις (Ιωαννίνων – κυρά Φροσύνη, Στυμφαλία – όρνιθες). Θα γνωρίσουν την έννοια του υγροβιότοπου και θα συλλέξουν πληροφορίες για σπάνια είδη πουλιών που ξεχειμωνιάζουν στις περιοχές αυτές.

Στις δύο ώρες αναζήτησης, καταγραφής και συλλογής πληροφοριών οι μαθητές έχουν γνωρίσει την έννοια του κατακόρυφου διαμελισμού της χώρας.

 

Α. 3η ώρα

Όπως εργάστηκαν οι μαθητές στις δύο προηγούμενες ώρες, ομοίως θα εργαστούν για να γνωρίσουν τον οριζόντιο διαμελισμό. Θα ταξιδέψουν κατά μήκος της ακτογραμμής της Ελλάδας, θα γνωρίσουν νησιά, θα καταγράψουν κόλπους, ακρωτήρια, χερσονήσους και όσα άλλα στοιχεία συνιστούν τον οριζόντιο διαμελισμό. Θα προσπαθήσουν να δικαιολογήσουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη που έχουν οι πόλεις-λιμάνια, θα «ενώσουν» τον Πειραιά με ακτοπλοϊκά δρομολόγια με τα μεγάλα νησιά και θα προσπαθήσουν να κατανοήσουν την έννοια της άγονης γραμμής. Θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι μικρών νησιών εξαιτίας της ελλιπούς συγκοινωνίας, της κακοκαιρίας, της έλλειψης τουρισμού. Επίσης θα επισημάνουν και τις αρνητικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης των μεγάλων νησιών στο φυσικό περιβάλλον. Εδώ θα ερευνηθεί και η ρύπανση των θαλασσών.

Θα διακρίνουν το «δέσιμο» των κατοίκων των νησιών με τη θαλασσινή παράδοση και την τοπική ιστορία. Θα εντοπίσουν το ηπιότερο κλίμα των παραθαλάσσιων περιοχών.

 

7. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Αποτελούν τη Β φάση, η οποία διαρκεί τρεις διδακτικές ώρες)

Καθώς οι μαθητές θα εργάζονται σε ομάδες των δύο, προτείνεται ο ένας να συλλέγει πληροφορίες και ο άλλος να συμπληρώνει το φύλλο εργασίας. Αυτό πρέπει να γίνεται με εναλλαγή αρμοδιότητας, ώστε να περνούν και οι δύο μαθητές από τις δύο φάσεις. Τις πληροφορίες τις διαχειρίζονται και επεξεργάζονται και οι δύο μαζί.

Οι ασκήσεις δεν είναι όλες υποχρεωτικές. Μπορούν να ασχοληθούν οι μαθητές επιλεκτικά κατόπιν οδηγιών των εκπαιδευτικών και εφόσον κρίνεται ότι εντάσσονται στους χρονικούς περιορισμούς.

 

Β. 1η ώρα

Θα διανεμηθούν φύλλα εργασίας στο θέμα «βουνά και πεδιάδες της Ελλάδας»

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα όρη και οι πεδιάδες της Ελλάδας

1. Συμπληρώστε τα κενά με όρους και ονόματα του κατακόρυφου διαμελισμού.

(Χρήση του λογισμικού Kidspiration)

 

2. Από τις διευθύνσεις που προτείνονται να αναζητήσετε πληροφορίες για τις 9 Μούσες του Ελικώνα

http://www.kyriaki.gr/ (Μετάβαση στο "Μύθος και ιστορία")

Τελευταία προσπέλαση 8/6/2010

http://sogal-stiri.blogspot.com/2009/07/oi-ennea.html

Τελευταία προσπέλαση 8/6/2010

http://mythologia.8m.com/mouses.html

Τελευταία προσπέλαση 8/6/2010

3. Αξιοποιώντας τις πληροφορίες που συγκεντρώσατε για τις Μούσες να συγγράψετε ένα μικρό κείμενο σε κειμενογράφο. Κατόπιν να το μορφοποιήσετε (γραμματοσειρά, μέγεθος γραμματοσειράς, πλήρη στοίχιση, πλάγια ή υπογραμμισμένα γράμματα αν χρειάζεται κ.λπ.) και να εισαγάγετε και σχετική εικόνα, εφόσον έχετε βρει, με τη διαδικασία «αντιγραφή-επικόλληση».

  

4. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Hot potatoes οι μαθητές συμπληρώνουν τα κενά.

( Αναπαραγωγή αρχείου )

α) Η ψηλότερη κορυφή της οροσειράς της Ροδόπης στο ελληνικό έδαφος είναι ο
β) Η ψηλότερη κορυφή της οροσειράς της Πίνδου στο ελληνικό έδαφος είναι ο
γ) Το όρος Ίδη βρίσκεται στην
δ) Η θεσσαλική πεδιάδα επειδή περιβάλλεται από βουνά, χαρακτηρίζεται ως πεδιάδα
ε) Η κοιλάδα των αρδεύεται από τον Πηνειό ποταμό.

 

5.  Να μεταβείτε στη διεύθυνση http://geogr.eduportal.gr/maps/klimaka.htm του λογισμικού e-γεωγραφία. Μελετήστε το σημείο του οδικού χάρτη της Θεσσαλίας που παρουσιάζεται και βρείτε δύο θετικές συνέπειες της ύπαρξης ανεπτυγμένου δικτύου στη περιοχή. Να τις καταγράψετε σε κειμενογράφο και να μορφοποιήσετε το κείμενό σας.

 Τελευταία προσπέλαση 8/6/2010

 

Β. 2η ώρα

Θα διανεμηθούν φύλλα εργασίας στο θέμα «ποταμοί και λίμνες της Ελλάδας»

 

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ποταμοί και οι λίμνες της Ελλάδας

1. Να μεταβείτε στην διεύθυνση του ΚΠΕ Καστοριάς (http://kpe-kastor.kas.sch.gr/stagonoparea/book_frog.pdf) και να καταγράψτε σε ένα μικρό κείμενο τα είδη της ορνιθοπανίδας της λίμνης όπως τα παρουσιάζει το βατραχάκι Ράνα. Μετά να αναφέρετε ποια είναι τα βιοτικά και τα αβιοτικά στοιχεία που χρησιμοποιούν τα πουλιά της λίμνης για να ζήσουν. Να εργαστείτε σε κειμενογράφο κάνοντας την απαραίτητη μορφοποίηση και να εισαγάγετε ενδεικτικές εικόνες με τη διαδικασία «αντιγραφή-επικόλληση»

 Τελευταία προσπέλαση 8/6/2010

2. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Hot potatoes οι μαθητές συμπληρώνουν τα κενά.

Να διαλέξετε την κατάλληλη λέξη και να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

( Αναπαραγωγή αρχείου )

 

α) Οι πηγές των μεγαλύτερων ποταμών βρίσκονται στην οροσειρά της
β) Ο
είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της Ελλάδας
γ) Στην
απλώνεται η λίμνη της Στυμφαλίας, γνωστή από τη μυθολογία μας.
δ) Η πεδιάδα των Σερρών είναι μια
πεδιάδα.
ε) Οι περισσότερες λίμνες της Ελλάδας βρίσκονται στο γεωγραφικό διαμέρισμα της

3. Από τις διευθύνσεις που προτείνονται να βρείτε γιατί στη λαογραφία ο Αλφειός ποταμός της Πελοποννήσου λέγεται Ρουφιάς και γιατί του έδωσαν το όνομα Αλφειός; Γράψτε ένα μικρό κείμενο με στοιχεία από τη μυθολογία σχετικά με το όνομα του ποταμού. Να εργαστείτε σε κειμενογράφο και να κάνετε την απαραίτητη μορφοποίηση.

http://el.wikipedia.org/wiki  Τελευταία προσπέλαση 8/6/2010

http://www.agrotravel.gr/agro/site/AgroTopics/   Τελευταία προσπέλαση 8/6/2010

 

 

Β. 3η ώρα

Θα διανεμηθούν φύλλα εργασίας στο θέμα «ακτές και νησιά της Ελλάδας»

 

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ακτές και τα νησιά της Ελλάδας

1.  Να μεταβείτε στις διευθύνσεις που προτείνονται:

http://geogr.eduportal.gr/askhseis/weather/w6.htm

Τελευταία προσπέλαση 8/6/2010

http://geogr.eduportal.gr/maps/klima_tel2.htm

Τελευταία προσπέλαση 8/6/2010

http://www.hnms.gr/hnms/greek/index_html

Τελευταία προσπέλαση 8/6/2010

Να μελετήσετε τον καιρό στη νησιωτική Ελλάδα και σε άλλες περιοχές του ηπειρωτικού κορμού της χώρας μας. Τι παρατηρείτε για το κλίμα στα νησιά και στις παραλιακές πόλεις; Να το συζητήσετε στην τάξη.

 

2. Ανοίγοντας το λογισμικό της Γεωγραφίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Ε΄ Τάξης στο κεφάλαιο «Κρουαζιέρα στις ελληνικές ακτές» να κάνετε ένα φανταστικό ταξίδι στα νησιά, να εντοπίσετε τη θέση τους και να αναφέρετε προφορικά στοιχεία της τοπικής τους ιστορίας.

 

2. Να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Google Earth και να κάνετε ένα ταξίδι στα νησιά του Αιγαίου. Να παρατηρήσετε τα μεγάλα και μικρά νησιά και να επισημάνετε τα μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα και να τα δείξετε και στο χάρτη της τάξης σας.

 

3. Να μεταβείτε στη διεύθυνση "Ο κόσμος της θάλασσας"

http://5dim-pyrgou.ilei.sch.gr/sea_web/htm/polution.htm

Τελευταία προσπέλαση 8/6/2010

και να «κάνετε κλικ» στο θέμα "Θάλασσα: Η σημασία της θάλασσας". Μελετήστε το κείμενο των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Πύργου και καταγράψτε επιγραμματικά τα οφέλη που δέχεται ο άνθρωπος από τη θάλασσα. Η εργασία να γίνει σε κειμενογράφο με την κατάλληλη μορφοποίηση.

4. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Hot potatoes οι μαθητές συμπληρώνουν τα κενά στο κείμενο που ακολουθεί.

( αναπαραγωγή αρχείου )

Οι ισχυροί άνεμοι αναγκάζουν τα πλοία να δένουν στα __________. Οι δυτικοί υγροί άνεμοι του ___________ πελάγους προσκρούουν στην οροσειρά της Πίνδου. Οι βόρειοι άνεμοι του Αιγαίου που πνέουν κατά το μήνα Αύγουστο ονομάζονται ______________. Οι ασχολίες των κατοίκων μιας περιοχής εξαρτώνται άμεσα από το ______________ που επικρατεί σε αυτήν. ΟΙ ακτές, οι κόλποι, οι χερσόνησοι, οι ισθμοί, οι διώρυγες, τα νησιά αποτελούν στοιχεία αυτού του διαμελισμού.

 

8. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΦΥΛΛΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τι έχω γνωρίσει:

 

Το γνωρίζω καλά

Μου φάνηκε λίγο δύσκολο

Μου φάνηκε πολύ δύσκολο

Τι είναι οριζόντιος διαμελισμός;

 

 

 

Τι είναι κατακόρυφος διαμελισμός;

 

 

 

Τι σημαίνει ο όρος ανάγλυφο της χώρας;

 

 

 

Πώς θα περιγράψω το κλίμα της Ελλάδας;

 

 

 

Πώς οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους;

 

 

 

Τι σημαίνει για μένα η φράση «προστατεύω το περιβάλλον»;

 

 

 

Πώς διαμορφώνεται η τοπική ιστορία σε σχέση με τη μορφολογία του εδάφους;

 

 

 

Πώς διαμορφώνεται το κλίμα ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους;

 

 

 

Συνεργάστηκες αρμονικά με το συμμαθητή σου;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
                                                 
Κουτρομάνος, Γ., Η ανάπτυξη της κοινωνικής αγωγής διαμέσου των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Η κυκλοφοριακή αγωγή, Διδακτορική διατριβή, 2004
Ματσαγγούρας, Η., Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας, Τόμος Δεύτερος, Στρατηγικές Διδασκαλίας: Από τη πληροφόρηση στην κριτική σκέψη, Αθήνα, 1994
Ματσαγγούρας, Η., Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας. Στρατηγικές διδασκαλίας-Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη, Gutenberg, Αθήνα, 2000 (α)
Ματσαγγούρας, Η., Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2000 (β)
Ράπτης, Α., Ράπτη, Α., Πληροφορική και Εκπαίδευση, Συνολική προσέγγιση, τόμος Α΄, Αθήνα, 1999
Ράπτης, Α., Ράπτη, Α., Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας, Ολική προσέγγιση, τόμος Α΄, Αθήνα, 2001
Ταστσόγλου Μ., Σωτηράκου Μ., Κουτσόπουλος, Κ., Οι διδακτικές προσεγγίσεις και οι νέες τεχνολογίες για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Π.-Δ.Τ.Π.Ε., Αργυρούπολη, 2005
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωγραφία Ε΄ τάξης, «Μαθαίνω την Ελλάδα», Βιβλίο Μαθητή, ΟΕΔΒ, Έκδοση Α΄, Αθήνα, 2007
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωγραφία Ε΄ τάξης, «Μαθαίνω την Ελλάδα», Βιβλίο Δασκάλου, ΟΕΔΒ, Έκδοση Α΄, Αθήνα, 2007
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωγραφία Ε΄ τάξης, «Μαθαίνω την Ελλάδα», Τετράδιο εργασιών, ΟΕΔΒ, Έκδοση Α΄, Αθήνα, 2007