Γεωμετρικές Κατασκευές
Χωρισμός ευθυγράμμου τμήματος σε τρία (3) και επομένως σε όσα θέλουμε, ίσα μέρη.

Δοκίμασε πρώτα στο τετράδιό σου, χωρίς να κάνεις Click.

1ο. Φέρε μια βοηθητική ευθεία Αχ. Click στο Βήμα 1ο για να το δεις.

2ο. Πάρε στη Αχ τρία σημεία Γ, Δ, και Ε, ώστε ΑΓ=ΓΔ=ΔΕ. Click στο Βήμα 2ο για να το δεις.

3ο. Φέρε την ΕΒ, και από τα Γ και Δ παράλληλες προς αυτή. Click στο Βήμα 3ο για να το δεις."

4ο. Τα σημεία Μ και Ν, σημεία τομής των παραλλήλων με το ΑΒ είναι τα ζητούμενα. Αυτό ήταν! Click στο Βήμα 4ο για να το δεις."

5ο. Δοκίμασε πάλι. Click στο Reset για να αρχίσεις. Μπορείς να μετακινήσεις το σημείο Α με τον κέρσορα.

Δημιουργήθηκε από το Μιχάλη Τζούμα

Χωρισμός σε ισά μέρη

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

mtz, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra