ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ 2007-08

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

  • Σε  κάθε ώρα  διδασκαλίας  των Μαθηµατικών  πρέπει  να  κυριαρχεί  η  προσωπική  εργασία  των µαθητών. Η  τάξη  πρέπει  να είναι ένας τόπος, όπου οι µαθητές δεν θα είναι παθητικοί δέκτες, αλλά  θα  εξερευνούν  καταστάσεις,  θα  ανακαλύπτουν  νέες  γνώσεις  και  θα  προσπαθούν  να  ερµηνεύουν  και  να  χρησιµοποιούν τις γνώσεις που απόκτησαν.
  • Κάθε διδασκαλία πρέπει να προχωρεί από το γνωστό στο άγνωστο, από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο και από το απλό στο σύνθετο. Η σωστή προετοιµασία, η θεωρητική κατάρτιση και ο συνεχής προβληµατισµός  του διδάσκοντος αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για µια επιτυχή διδασκαλία. Γι' αυτό ο διδάσκων πρέπει στην αρχή του διδακτικού έτους να µελετήσει προσεκτικά καθένα από τα διδακτικά βιβλία που θα διδάξει και τις αντίστοιχες διδακτικές οδηγίες. Έτσι,  θα  ενηµερωθεί  για  το  περιεχόµενο  της  διδασκαλίας του και για το «τι πρέπει να µάθει» ο µαθητής από τη διδασκαλία µιας συγκεκριµένης ενότητας, που χωρίς αµφιβολία είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχή οργάνωση της διδασκαλίας της ενότητας αυτής. (Οδηγίες διδασκαλίας 2007-2008)

Πρόσθετες Πληροφορίες