ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ 2007-08

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

  • Σε  κάθε ώρα  διδασκαλίας  των Μαθη?ατικών  πρέπει  να  κυριαρχεί  η  προσωπική  εργασία  των ?αθητών. Η  τάξη  πρέπει  να είναι ένας τόπος, όπου οι ?αθητές δεν θα είναι παθητικοί δέκτες, αλλά  θα  εξερευνούν  καταστάσεις,  θα  ανακαλύπτουν  νέες  γνώσεις  και  θα  προσπαθούν  να  ερ?ηνεύουν  και  να  χρησι?οποιούν τις γνώσεις που απόκτησαν.
  • Κάθε διδασκαλία πρέπει να προχωρεί από το γνωστό στο άγνωστο, από το συγκεκρι?ένο στο αφηρη?ένο και από το απλό στο σύνθετο. Η σωστή προετοι?ασία, η θεωρητική κατάρτιση και ο συνεχής προβλη?ατισ?ός  του διδάσκοντος αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για ?ια επιτυχή διδασκαλία. Γι' αυτό ο διδάσκων πρέπει στην αρχή του διδακτικού έτους να ?ελετήσει προσεκτικά καθένα από τα διδακτικά βιβλία που θα διδάξει και τις αντίστοιχες διδακτικές οδηγίες. Έτσι,  θα  ενη?ερωθεί  για  το  περιεχό?ενο  της  διδασκαλίας του και για το «τι πρέπει να ?άθει» ο ?αθητής από τη διδασκαλία ?ιας συγκεκρι?ένης ενότητας, που χωρίς α?φιβολία είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχή οργάνωση της διδασκαλίας της ενότητας αυτής. (Οδηγίες διδασκαλίας 2007-2008)

Πρόσθετες Πληροφορίες