=1); return($npshfia); } function msd($num){ // Most Segnificant Digit while ($num>=10){ $num=$num/10; } return($num); } function lsd($num){ $l=$num%10; return($l); } function exeikratoumeno($n1,$n2){ // Bres poios einai mikroteros ari8mos kai posa pshfia exei $ek = false; // Exei Kratoumenno $tempn1 = $n1; $tempn2 = $n2; // An einai ISOI den exei shmasia... while (($ek==false)&&($tempn1>0)&&($tempn2>0)) { if ((lsd($tempn1)+lsd($tempn2))>=10) { // YPARXEIKRATOUMENO $ek = true; } $tempn1 = intval($tempn1/10); $tempn2 = intval($tempn2/10); } // CROP ta MSD tou megalyterou ///while (pshfia($max)>pshfia($min)){ /// $r = $max - (msd($max))*(pow(10,(pshfia($max)))); /// $max = $r; ///$t=intval($max); return($ek); } function exeidaneiko($n1,$n2){ // $ed = false; // Exei Daneiko $tempn1 = $n1; $tempn2 = $n2; // while (($ed==false)&&($tempn1>0)&&($tempn2>0)) { if ((lsd($tempn1)-lsd($tempn2))<0) { // YPARXEI DANEIKO $ed = true; } $tempn1 = intval($tempn1/10); // Apokoph tou LSB $tempn2 = intval($tempn2/10); } return($ed); } function exeidaneikoekmo($n1,$n2){ // n1 - n2 exei daneiko stis ekatontades MONO $ed = false; // Exei Daneiko $tempn1 = $n1; $tempn2 = $n2; // Apokleismos daneismou apo to LSB if ((lsd($tempn1)-lsd($tempn2))<=0) { // YPARXEI DANEIKO sto LSB. Apokleismos. return(false); exit("Test"); } $tempn1 = intval($tempn1/10); // Apokoph tou LSB wste $tempn2 = intval($tempn2/10); // na ftasoume sto proteleytaio pshfio if ((lsd($tempn1)-lsd($tempn2))<0) { // YPARXEI DANEIKO $ed = true; } return($ed); } function exeimhden($n){ // $em = false; // Den Exei Mhdeniko $tempn = $n; // while (($em==false)&&($tempn>0)) { if (lsd($tempn)==0) { // YPARXEI MHDENIKO $em = true; } $tempn = intval($tempn/10); // Apokoph tou LSB } return($em); } function isunique($numbs,$n1,$n2){ //$numbs[0][0] = 3; //echo(empty($numbs)); //exit("XX"); $isu = true; // ESTW oti EINAI monadiko to zeygari if (!empty($numbs)) { // An o pinakas DEN einai kenos reset($numbs); for ($i = 0; $i < 18; $i++) { // tote sarwsh if (! empty($numbs[$i][0])) { if (($numbs[$i][0] == $n1) && ($numbs[$i][1] == $n2)) { // YPARXEI to zeygari $isu = false; echo("YPARXEI "); break; } } else { // ELSE not set - ara einai monadiko break; // Break FOR } } reset($numbs); } //echo("($isu) $n1 $n2 --- "); //var_dump($numbs); //echo($numbs[0][0]); //echo(!$isu); //exit("AAAAAAAAAA"); return($isu); } function isunique2($numb1,$numb2,$n1,$n2){ //$numbs[0][0] = 3; //echo(empty($numbs)); //exit("XX"); $isu = true; // ESTW oti EINAI monadiko to zeygari foreach($numb1 as $key => $value){ if (($numb1[$key] == $n1) && ($numb2[$key] == $n2)){ $isu = false; } } /* if (!empty($numbs)) { // An o pinakas DEN einai kenos reset($numbs); for ($i = 0; $i < 18; $i++) { // tote sarwsh if (! empty($numbs[$i][0])) { if (($numbs[$i][0] == $n1) && ($numbs[$i][1] == $n2)) { // YPARXEI to zeygari $isu = false; echo("YPARXEI "); break; } } else { // ELSE not set - ara einai monadiko break; // Break FOR } } reset($numbs); } */ //echo("($isu) $n1 $n2 --- "); //var_dump($numbs); //echo($numbs[0][0]); //echo(!$isu); //exit("AAAAAAAAAA"); return($isu); } function fill_numbers_of_three($numbs) { $numbs[0][0] = 0; $numbs[0][1] = 0; $numbs[0][2] = 0; $numbs[1][0] = 0; $numbs[1][1] = 1; $numbs[1][2] = 1; $numbs[2][0] = 0; $numbs[2][1] = 2; $numbs[2][2] = 2; $numbs[3][0] = 0; $numbs[3][1] = 3; $numbs[3][2] = 3; $numbs[4][0] = 1; $numbs[4][1] = 0; $numbs[4][2] = 1; $numbs[5][0] = 1; $numbs[5][1] = 1; $numbs[5][2] = 2; $numbs[6][0] = 1; $numbs[6][1] = 2; $numbs[6][2] = 3; $numbs[7][0] = 1; $numbs[7][1] = 3; $numbs[7][2] = 4; $numbs[8][0] = 2; $numbs[8][1] = 0; $numbs[8][2] = 2; $numbs[9][0] = 2; $numbs[9][1] = 1; $numbs[9][2] = 3; $numbs[10][0] = 2; $numbs[10][1] = 2; $numbs[10][2] = 4; $numbs[11][0] = 2; $numbs[11][1] = 3; $numbs[11][2] = 5; $numbs[12][0] = 3; $numbs[12][1] = 0; $numbs[12][2] = 3; $numbs[13][0] = 3; $numbs[13][1] = 1; $numbs[13][2] = 4; $numbs[14][0] = 3; $numbs[14][1] = 2; $numbs[14][2] = 5; $numbs[15][0] = 3; $numbs[15][1] = 3; $numbs[15][2] = 6; $numbs[16][0] = 2; $numbs[16][1] = 1; $numbs[16][2] = 3; $numbs[17][0] = 3; $numbs[17][1] = 2; $numbs[17][2] = 5; shuffle($numbs); } ?> « ΘΑΛΗΣ »

« ΘΑΛΗΣ »Φύλλο Ασκήσεων

www.θαλής.gr και www.sum.gr © 2006Κατηγορία: , Αριθμός ασκήσεων: 18

Τάξη: ___      Τμήμα: ___      Ημερομηνία: __/__/20__

Όνομα: _____________________________

Λύσεις των ασκήσεων

\n"; for ($y = 0; $y < 3; $y++){ // STHLES print "\t\n"; } print "\n"; } /* foreach ($numbers as $value) { foreach ($value as $v) { print "$v\t"; } print "
\n"; } */ ?>
\n"; // Stoixhsh tou "+" eksw apo tous 2 pros8eteous, me margin sto span. // 0,5em gia ka8e epipleon ari8mo. $n0 = $numbers[$i][0]; $n1 = $numbers[$i][1]; $psf0 = strlen($n0); // PSHFIA 1ou pros8eteou $psf1 = strlen($n1); // PSHFIA 2ou pros8eteou if ($psf0 > $psf1) { $mrgn = 0.5*($psf0 - $psf1); // 0,5em gia ka8e epipleon pshfio } else { $mrgn = 0; } //Eyresh KENWN gia thn kalypsh ths apostashs tvn MH ektypoumenwn ari8mwn kata thn ektypwsh //Ta KENA gia thn EKTYPWSH: $spaces1 = str_repeat(" ", strlen($n1)); $n2 = $numbers[$i][2]; $spaces2 = str_repeat(" ", strlen($n2)); if ($praksh!=4) { // OLESoi prakseis ektos apo DIAIRESH //ESWTERIKOSPINAKAS print "\t\t\n"; print "\t\t \n"; print "\t\t \n"; print "\t\t \n"; print "\t\t
\n"; print("\t\t

".$numbers[$i][0]."

\n"); print("\t\t

".$sign." ".$numbers[$i][1]."".$spaces1."

\n"); print("\t\t

".$numbers[$i][2]."".$spaces2."

\n"); print "\t\t
\n"; //TELOS ESWTERIKOSPINAKAS } else { // Eidika gia th DIAIRESH !!! //ESWTERIKOSPINAKAS gia th DIAIRESH !!!!!!!!! print "\t\t\n"; print "\t\t \n"; print "\t\t \n"; print "\t\t \n"; print "\t\t \n"; print "\t\t \n"; print "\t\t \n"; print "\t\t \n"; print "\t\t \n"; print "\t\t
\n"; print("\t\t

".$numbers[$i][0]."

\n"); print "\t\t
\n"; print("\t\t

 ".$numbers[$i][1]."".$spaces1."

\n"); print "\t\t
\n"; print("\t\t  \n"); print "\t\t \n"; print("\t\t

".$numbers[$i][2]."".$spaces2."

\n"); print "\t\t
\n"; //TELOS ESWTERIKOSPINAKAS gia th DIAIRESH !!!!!!!!! } $i++; print "\t\t
www.θαλής.gr & www.sum.gr © 2006
 
"; print "n0 = $n0 - strlen = ".strlen($n0)."
"; print "n1 = $n1 - strlen = ".strlen($n1)."
"; print "n2 = $n2 - strlen = ".strlen($n2).""; print "

"; */ ?>