ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ    ΔΙΚΑΙΟ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α

1.Τι θα ορίζαμε ως <<Δίκαιο>> και <<έννομη τάξη>>;           Μον.20

 

 

2.Να αναφερθούν τα τρία πρώτα χαρακτηριστικά των κανόνων Δικαίου και να σχολιαστούν.    Μον.20

 

 

3.Πως διακρίνεται το  Δίκαιο (ονομαστικά).Το ιδιωτικό Δίκαιο, τι περιλαμβάνει(σχολιασμός)    Μον.20

 

 

4.Θετικό-Φυσικό Δίκαιο:να οριστούν.  Η ιδέα της Δικαιοσύνης με ποιο ταυτίζεται;

Μον.20

 

 

5.Να αντιστοιχήσετε τα σωστά   Μον .20

 

1.Το Δίκαιο ρυθμίζει κοινωνικές σχέσεις και επηρεάζεται από πολλά δεδομένα

Α.Το Δίκαιο ενδιαφέρεται για την εξωτερική συμπεριφορά

2.Το Δίκαιο αδιαφορεί για τα κίνητρα που ωθούν ένα άτομο στη συμμόρφωση με το Δίκαιο

Β.Οι κανόνες Δικαίου μεταβάλλονται από τόπο σε τόπο και από από μια ιστορική στιγμή σε άλλη

3.Οι κανόνες Δικαίου δεν εξαρτώνται από τη θέληση εκείνου στον οποίο απευθύνονται

Γ.Το Δίκαιο έχει επιτακτικό χαρακτήρα

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β

1.Τι θα ορίζαμε ως <<Δίκαιο>>και<<έννομη τάξη>>; Μον.20

 

 

2.Να αναφερθούν τα τρία τελευταία χαρακτηριστικά των κανόνων Δικαίου και να σχολιαστούν.Μον.20

 

 

3.Πως διακρίνεται το Δίκαιο (ονομαστικά).Το Δημόσιο Δίκαιο. Τι περιλαμβάνει;(σχολιασμός). Μον.20

 

 

4.Σε τι διαφέρουν τα έθιμα από τα ήθη  και τις συνήθειες; Δώστε από ένα παράδειγμα σε κάθε περίπτωση.Μον.20

 

 

 

5.Να αντιστοιχήσετε τα σωστά  Μον.20

 

 

1.Το Δίκαιο επιβάλλει και με τη βία μια συγκεκριμένη συμπεριφορά

Α. Το Δίκαιο ενδιαφέρεται για την εξωτερική συμπεριφορά

2.Ιδέα της Δικαιοσύνης

Β. Το Δίκαιο έχει καταναγκαστικό χαρακτήρα

3. Το Δίκαιο αδιαφορεί για τα κίνητρα που ωθούν ένα άτομο στη συμμόρφωση με το Δίκαιο

Γ.Φυσικό Δίκαιο