Οδηγίες διδασκαλίας του Μαθήματος της Πληροφορικής Γυμνασίου

Το βιβλίο μαθητή «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου» καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό τους γενικούς και τους ειδικούς σκοπούς του ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών) και του ΑΠΣ (Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών) Πληροφορικής. Για το λόγο αυτό δεν προτείνονται παρεμβάσεις στην έκταση της διδακτέας ύλης. Οι προτάσεις αφορούν τις ακολουθούμενες διδακτικές προσεγγίσεις στη σχολική πρακτική και δίνουν έμφαση στην εμπλοκή των μαθητών σε μαθησιακές δραστηριότητες και συνθετικές εργασίες που υλοποιούνται στο εργαστήριο Πληροφορικής. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμβουλεύονται το ΔΕΠΣ και το ΑΠΣ Πληροφορικής, καθώς και το βιβλίο εκπαιδευτικού.
Διδακτικές Προσεγγίσεις
Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής, το μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο έχει σαφή εργαστηριακό προγραμματισμό. Στο σχολικό εργαστήριο και στο πλαίσιο ποικίλων δραστηριοτήτων, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές χρησιμοποιώντας υπολογιστικά εργαλεία και τεχνικές, να δραστηριοποιούνται, να πειραματίζονται, να δημιουργούν και να ανακαλύπτουν τη γνώση.

Η διδασκαλία της Πληροφορικής δεν πρέπει να έχει γνωσιοκεντρικό ή βιβλιοκεντρικό χαρακτήρα. Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να ζητείται από τους μαθητές να αποστηθίσουν τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς και ιστορικές ή άλλου τύπου πληροφορίες που παρουσιάζονται στο σχολικό εγχειρίδιο. Όλα τα κεφάλαια και οι ενότητες του βιβλίου προσφέρονται για την υλοποίηση συνθετικών και ομαδοσυνεργατικών εργασιών, μέσα από τις οποίες μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του μαθήματος, ώστε οι μαθητές να οικοδομήσουν νέες γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες στην Πληροφορική.
Η διδακτική πορεία θα πρέπει να αξιοποιεί την έμφυτη περιέργεια και την αυτενέργεια των μαθητών. Να συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη μέσα από μια ενιαία και συνεχή δημιουργική διαδικασία, η οποία θα ενθαρρύνει και θα βοηθά τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, να ανακαλύπτουν τη γνώση, να εκφράζονται και να δημιουργούν.
Οι άξονες-ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών δεν είναι απαραίτητο να διδαχθούν σειριακά. Η προτεινόμενη κατανομή του διδακτικού χρόνου είναι ενδεικτική. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει τον χρονοπρογραμματισμό και το σχεδιασμό της διάρθρωσης της ύλης με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρο των μαθητών της τάξης του.
Η χρήση των ΤΠΕ σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας προσδίδει μια ιδιαιτερότητα στα μάθημα της Πληροφορικής και παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσής του με όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα του γυμνασίου. Προσφέρεται συνεπώς για την υποστήριξη διαθεματικών και διεπιστημονικών δραστηριοτήτων, μέσα από τις οποίες επιτυγχάνεται η ολιστική προσέγγιση της γνώσης και η ένταξη των ΤΠΕ στη σχολική ζωή (π.χ. δημιουργία σχολικής εφημερίδας ή περιοδικού, δημιουργία αφίσας, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ανάπτυξη ιστοσελίδας της τάξης κλπ.).
Για την υλοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων και των συνθετικών εργασιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία όπως:

  • εκπαιδευτικά λογισμικά για το μάθημα της Πληροφορικής, τα οποία έχουν αποσταλεί στα σχολεία από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (μπορούν να ανακτηθούν από http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/ ενώ διατίθενται και για περιβάλλον Ubuntu), καθώς και υποστηρικτικό υλικό που διατίθεται από την Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://www.e-yliko.gr/default.aspx)
    λογισμικά γενικής χρήσης
    ελεύθερα λογισμικά (open office, gimp για την επεξεργασία εικόνας, audacity για την επεξεργασία ήχου κ.α.)
    προγραμματιστικά περιβάλλοντα Logo-like
    λογισμικά που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο των έργων Πλειάδες και Νηρηίδες του ΥΠΑΙΘ (π.χ. «Ταξίδι σε ένα Δίκτυο») και εξυπηρετούν τους στόχους του ΔΕΠΠΣ και των ΑΠΣ.

Για την επίτευξη των στόχων της θεματικής ενότητας «Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα», όπως αυτοί περιγράφονται στο ΑΠΣ Πληροφορικής Γ΄ Γυμνασίου και υποστηρίζονται από το βιβλίο: Πληροφορική Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Logo-like περιβάλλον, ελεύθερης διανομής, που εκείνος κρίνει κατάλληλο. Μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί ο ‘Χελωνόκοσμος’ που περιέχεται στο εκπαιδευτικό λογισμικό ‘Αβάκιο’.
Τέλος, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στην ανάπτυξη, από τους μαθητές και τις μαθήτριες, πληροφοριακών δεξιοτήτων (αναζήτηση, εύρεση, κριτική αξιολόγηση, εγκυρότητα, αποτελεσματική αξιοποίηση και σύνθεση των πληροφοριών) και την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.

Προσοχή!!!

Από το σχολικό έτος 2015-16, δεν θα υπάρχουν γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στην Πληροφορική στην Γ΄ τάξη του Γυμνασίου, μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ 75/28-3-2014, όπου αναφέρεται:

Στο άρθρο 1 (Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο) «Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα μαθήματα: 1) Τεχνολογία − Πληροφορική,…».

Στο άρθρο 4 (Εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Β’) «1. Στα μαθήματα της Ομάδας Β΄ δεν διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις».

Στο άρθρο 11 παρ. 1 «Η ισχύς των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 6 του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2013−2014 για την Α ́ τάξη Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2014−2015 για την Β ́ τάξη Γυμνασίου και από το σχολικό έτος 2015−2016 για την Γ ́ τάξη Γυμνασίου

Share
Share