1η περίοδος επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ (Μάρτιος – Ιούνιος 2020)

Η επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. συνιστά προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη και έχει διάρκεια 60 ώρες. Σε αυτές, περιλαμβάνονται 18 ώρες υποστηρικτικών συναντήσεων για την «εφαρμογή στην τάξη». Η εφαρμογή στην τάξη είναι οργανικό κομμάτι της επιμορφωτικής διαδικασίας, και αφορά στην εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται από τους συμμετέχοντες στην επιμόρφωση εκπαιδευτικούς, στις σχολικές τους τάξεις, ενσωματώνοντας ψηφιακές τεχνολογίες στη δική τους διδακτική πρακτική, με την προηγούμενη υποστήριξη και καθοδήγηση των επιμορφωτών τους.

Οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα της εν λόγω 1ης περιόδου επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2020.

***Ενημέρωση 16/12/2019: Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., τα οποία είναι διάρκειας 60 ωρών, περιλαμβανομένων 18 ωρών υποστηρικτικών συναντήσεων για την «εφαρμογή στην τάξη» και διεξάγονται εκτός σχολικού ωραρίου, προβλέπεται να είναι η Τρίτη 3 Μαρτίου 2020.

Για να είναι δυνατή η κάλυψη των υποχρεώσεων «εφαρμογής στην τάξη» από τους επιμορφούμενους, δυνατότητα συμμετοχής στην επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. δίνεται σε εκπαιδευτικούς που κατά το χρόνο της επιμόρφωσής τους, υπηρετούν σε σχολική μονάδα και ασκούν διδακτικό έργο στην τάξη. Επιπρόσθετα, προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Προχωρημένης Επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε.), αποτελεί η προηγούμενη επιτυχής παρακολούθηση – συμμετοχή στην Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.).

Αντικείμενο της Προχωρημένης Επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.) είναι:

(α) η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των περιβαλλόντων web 2.0 και γενικότερα του Διαδικτύου, στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, με τη συνδυαστική αξιοποίηση ποικίλων ψηφιακών πόρων και μέσων, με έμφαση στα μέσα και τους πόρους που διατίθενται από το Υπουργείο Παιδείας,

(β) η απόκτηση γνώσεων γύρω από τη σχεδίαση και χρήση εκπαιδευτικών πόρων, λογισμικών και περιβαλλόντων διαφόρων τύπων στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, τις προϋποθέσεις, τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς που επιβάλλει η διδακτική τους χρήση στο εν λόγω αντικείμενο, σε συνδυασμό πάντοτε με την αναγκαία αναδιοργάνωση της σχολικής τάξης ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα με στόχο την πρόσθετη παιδαγωγική αξία,

(γ) η εξοικείωσή τους με τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών συστημάτων που αφορούν στην ειδικότητά τους και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εντάξουν τη διδασκαλία τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με κριτικό και ταυτόχρονα παραγωγικό τρόπο τα νέα εργαλεία μάθησης και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, καθώς αυτά εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα ή στην καθημερινή πρακτική.

Στόχοι της επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. είναι, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί:

 • να κατανοήσουν εκπαιδευτικές δυνατότητες που διανοίγουν για τη διδακτική του αντικειμένου της ειδικότητάς τους τα νέα ψηφιακά περιβάλλοντα στο Διαδίκτυο (web 2.0, ειδικά ψηφιακά περιβάλλοντα και ψηφιακοί πόροι) και να τις εντάξουν με κριτικό τρόπο στην καθημερινή τους εκπαιδευτική πρακτική σε συνδυασμό μάλιστα με τα μέσα και τους πόρους που έχουν ήδη παραχθεί από το Υπουργείο Παιδείας (πχ. φωτόδεντρο, εμπλουτισμένο ψηφιακό υλικό)
 • να κατανοήσουν τις αρχές σχεδιασμού μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους (π.χ. σενάρια), ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν δραστηριότητες οι ίδιοι και παράλληλα να εντάσσουν δραστηριότητες στη διδακτική πράξη
 • να εξοικειωθούν και να αξιοποιούν παραγωγικά στη διδακτική πράξη τα διαθέσιμα και κατάλληλα για την ειδικότητά τους λογισμικά και περιβάλλοντα (πχ. λογισμικά επικοινωνίας, παρουσίασης, προσομοίωσης, δυναμικής διαχείρισης, συνεργατικά περιβάλλοντα και εργαλεία διαμοίρασης πόρων, κοινωνικοί ψηφιακοί πόροι, online κοινότητες, διαδραστικοί χάρτες, animations, ανοικτό λογισμικό, σώματα κειμένων κ.α.), αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες, αλλά και τους περιορισμούς της χρήσης τους
 • να είναι σε θέση να αναδιοργανώσουν κατάλληλα τη σχολική τάξη, ώστε οι διδασκαλίες τους να εναρμονίζονται με τις σύγχρονες διδακτικές απαιτήσεις του επιμέρους αντικειμένου της ειδικότητάς τους και οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες να εντάσσονται με τον πλέον παραγωγικό τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • να αποκτήσουν μια πλήρη και λειτουργική αντίληψη του γενικότερου πλαισίου στο οποίο εντάσσονται οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, έτσι ώστε να έχουν μια συνολικότερη θεώρηση των ψηφιακών πόρων και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση του αντικειμένου της ειδικότητάς τους και να έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο αναφοράς τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. συγκροτούνται από εκπαιδευτικούς ομοίων ή ομοειδών «συναφών» κλάδων («συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών), σε ομάδες 10-15 εκπαιδευτικών και υλοποιούνται από επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., εκτός σχολικού ωραρίου, με την ευθύνη και με αξιοποίηση υποδομών Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), σε όλη την Ελλάδα.

Προβλέπονται δεκατρείς (13) «συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών στις οποίες εντάσσονται όλοι οι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών, ως εξής:

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με βάση το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης (προγράμματα τύπου ΙΙ), δηλαδή με συνδυασμό σύγχρονων εξ αποστάσεως συνεδριών/ συναντήσεων με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης, ασύγχρονων εξ αποστάσεως δράσεων και κατά περίπτωση, μικρού αριθμού δια ζώσης συνεδριών στο Κ.Σ.Ε. Η εφαρμογή του «μεικτού μοντέλου» στην επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν επιμορφωτικές ανάγκες σε πανελλαδική κλίμακα και στο εξωτερικό (για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς σε σχολεία της ομογένειας), ανεξάρτητα από ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά (πχ. μικρά νησιά, απομακρυσμένες από αστικά κέντρα περιοχές) και για όλους τους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα από το συγκεντρωμένο σε μια περιοχή πλήθος εκπαιδευτικών (πχ. σε ορισμένες περιοχές δεν υπάρχουν 10 εκπαιδευτικοί ενός ολιγοπληθούς κλάδου εκπαιδευτικών).

Ειδικότερα, προβλέπονται δύο παραλλαγές υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης, (κατηγορίες προγραμμάτων), που εφαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες που αφορούν στη γεωγραφική κατανομή των δυνητικών επιμορφούμενων και επιμορφωτών ανά συστάδα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙa: Προγράμματα που περιλαμβάνουν συνδυασμό μικρού αριθμού δια ζώσης συνεδριών, σύγχρονων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών συνεδριών και υποστηρικτικών συναντήσεων με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης, καθώς και ασύγχρονων εξ αποστάσεως δράσεων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν:

 • τέσσερεις (4) τρίωρες διά ζώσης επιμορφωτικές συνεδρίες σε δύο (2) σαββατοκύριακα στη διάρκεια του προγράμματος, όπου ο επιμορφωτής και οι επιμορφούμενοι θα μεταβαίνουν στο Κ.Σ.Ε.
 • πέντε (5) τρίωρες σύγχρονες εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συνεδρίες
 • έξι (6) τρίωρες σύγχρονες εξ αποστάσεως υποστηρικτικές συναντήσεις
 • ασύγχρονες εξ αποστάσεως δράσεις μαθησιακού – διδακτικού φόρτου για την εκπόνηση εργασιών, μελέτη υλικού, καθοδήγηση – παροχή ανατροφοδότησης κλπ από τους επιμοφούμενους και τους επιμορφωτές αντίστοιχα, ισοδύναμου με πέντε (5) επιμορφωτικά τρίωρα (ήτοι, με 15 διδακτικές ώρες).

Στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν αποκλειστικά επιμορφούμενοι που έχουν εντοπιότητα με το Κ.Σ.Ε. (σε επίπεδο Νομού, στον οποίο έχει έδρα η σχολική μονάδα που απασχολούνται).

Επίσης, τα προγράμματα αυτά αναλαμβάνουν κατά προτεραιότητα επιμορφωτές που έχουν αντίστοιχη εντοπιότητα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιμορφωτών με διαφορετική εντοπιότητα, προβλέπεται κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής στον τόπο του Κ.Σ.Ε. του προγράμματος, για τη διεξαγωγή των δια ζώσης συνεδριών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IIb: Προγράμματα που περιλαμβάνουν συνδυασμό σύγχρονων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών συνεδριών και υποστηρικτικών συναντήσεων με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης, καθώς και ασύγχρονων εξ αποστάσεως δράσεων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν:

 • εννέα (9) τρίωρες σύγχρονες εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συνεδρίες
 • έξι (6) τρίωρες σύγχρονες εξ αποστάσεως υποστηρικτικές συναντήσεις
 • ασύγχρονες εξ αποστάσεως δράσεις, μαθησιακού – διδακτικού φόρτου για την εκπόνηση εργασιών, μελέτη υλικού, καθοδήγηση – παροχή ανατροφοδότησης κλπ από τους επιμοφούμενους και τους επιμορφωτές αντίστοιχα, ισοδύναμου με πέντε (5) επιμορφωτικά τρίωρα (ήτοι, με 15 διδακτικές ώρες).

Στα προγράμματα αυτά, τα οποία υλοποιούνται αποκλειστικά μέσω σύγχρονων και ασύγχρονων εξ αποστάσεως δράσεων, δεν απαιτείται εντοπιότητα επιμορφωτών, επιμορφούμενων και Κ.Σ.Ε.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα που θα προκύψουν από την παρούσα Πρόσκληση αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές Μαρτίου 2020 και να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο 2020 (1η περίοδος επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.).

Δείτε το σχετικό έγγραφο – πρόσκληση.

Για ενημέρωση σχετικά με την επιμόρφωση παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στον επίσημο ιστότοπο.

Print Friendly, PDF & Email
Share
Share