Δέκα βίντεο-μαθήματα για web design

Μια εικόνα = 1.000 λέξεις
Μια κινούμενη εικόνα = 30 fps = 30 εικόνες ανά sec = 30.000 λέξεις ανά sec!

10 βίντεο-μαθήματα για την εκμάθηση βασικών γνώσεων για τη σχεδίαση ιστοσελίδων (10 Video Tutorials for Learning Basic Web Design Skills)

Permanent link to this article: http://users.sch.gr/nikmavr/%ce%b4%ce%ad%ce%ba%ce%b1-%ce%b2%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bf-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-web-design/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.