Οι παρουσιάσεις για το σεμινάριο “Κατασκευή ιστοσελίδων με WordPress” + προτάσεις θεμάτων WordPress

Ιστοσελίδες με ενδιαφέροντα θέματα (themes) για WordPress:

http://www.weblogtoolscollection.com/archives/2011/05/01/wordpress-theme-releases-for-51-2/

http://www.dobeweb.com/2010/30-best-free-wordpress-themes.html

http://www.tooft.com/101-free-premium-wordpress-themes/

http://www.wordpressthemespark.com

http://www.3oneseven.com/topic/WordPress%20Themes/

Σημείωση: Ο καλύτερος τρόπος για να εγκαταστήσετε ένα ασφαλές θέμα είναι προφανώς από το επίσημο αποθετήριο του wordpress.org στο http://wordpress.org/extend/themes/

Permanent link to this article: http://users.sch.gr/nikmavr/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%8d%ce%bd%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b4%cf%89%ce%bd-wordpress-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.