Εισαγωγή στο email (Scratch animation – αφήγηση)

Το 2ο μέρος τη σειράς είναι μια εισαγωγή στην ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) και η σύγκρισή της με το κλασσικό ταχυδρομείο.

Για να δείτε τον κώδικα ή να ανοίξετε την παρουσίαση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ στην σελίδα στο scratch:

https://scratch.mit.edu/projects/390266179/

Για τη δημιουργία απαιτήθηκαν περισσότερες από 12 Scratch-ώρες…

Permanent link to this article: http://users.sch.gr/nikmavr/%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-email-scratch-animation-%ce%b1%cf%86%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.