“Μένουμε σπίτι!” και κατασκευάζουμε ένα Alien με 3d στυλό

Η δημιουργία μας πήρε (εμένα και τον γιό μου) περίπου 4 ημέρες.

Για αρχή σκιτσάραμε το περίγραμμα του alien στο χαρτί, στο μέγεθος που θέλαμε, βλέποντας εικόνες από μια έτοιμη φιγούρα/παιχνίδι στο Amazon.

Ακολούθησε η δημιουργία των διαφορετικών μελών του Alien πάνω στο τζάμι του γραφείου του Γιάννη.  Από κάτω βάλαμε το σχέδιο για οδηγό.

Όλα τα μέλη συγκολλήθηκαν  με τον 3d στυλό και λειάνθηκαν με έναν απλό πυρογράφο.  Με τον πυρογράφο κάναμε και αρκετές βελτιώσεις όπως οι εγκοπές των σπονδύλων στη ράχη και στην ουρά.

Η δημιουργία ολοκληρώθηκε με τη βάση στην οποία τοποθετείται και στηρίζεται το Alien.

Εν τέλει: ωραία εμπειρία, εξαιρετικά δημιουργική.  ‘Ομορφες στιγμές (μάλλον αρκετές ώρες) η συνεργασία με τον 8χρονο γιό μου που ανέλαβε την κατασκευή αρκετών τμημάτων. Η κατασκευή ήταν αρκετά δύσκολη και ιδιαίτερη καθώς δεν είχε καθόλου ευθύγραμμα τμήματα (εκτός της βάσης) και έπρεπε να σκεφτούμε διάφορες τεχνικές για να την ολοκληρώσουμε.

Permanent link to this article: http://users.sch.gr/nikmavr/%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%83%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%ac%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%ad%ce%bd/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.