Ολυμπιάδα Ρομποτικής 2022: My Robot – My friend

Περισότερα για τον διαγωνισμό θα ανακοινωθούν στις 15 Ιανουαρίου 2022:

https://wro-association.org/competition/2022-season/

Οι γενικοί κανόνες εδώ:

https://wro-association.org/competition/general-rules-2022/

Permanent link to this article: http://users.sch.gr/nikmavr/%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%cf%81%ce%bf%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-2022-my-robot-my-friend/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.