Τι θα κάνατατε αν απαιτούσαν τέτοια αξιολόγηση από τους μαθητές/παιδιά σας;

Αναγκαστική ποσόστοση;

Αυτή είναι η αξιοκρατία που θέλουν;

Απλά να βγαίνουν τα νούμερα για να  κόβουν μισθούς;

Και όλα αυτά στον χώρο της παιδείας….;

Δεν ξέρω γιατί δυσκολεύομαι να τα χωνέψω όλα αυτά…

 

 

Permanent link to this article: http://users.sch.gr/nikmavr/%cf%84%ce%b9-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b5-%ce%b1%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%be/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.