Το 1ο άρθρο που ξεπέρασε τις 200.000 επισκέψεις!

Το άρθρο με τίτλο “Πως βάζω διαλυτικά, τόνο με διαλυτικά, € και άλλα δύσκολα…“, ξεπέρασε τις 200.000 επισκέψεις μέσα σε, περίπου, δυόμιση χρόνια!

Ευχαριστώ τους μαθητές, συναδέλφους και γενικότερα όλους τους επισκέπτες της e-χώρας του Νικόλα!

Permanent link to this article: http://users.sch.gr/nikmavr/%cf%84%ce%bf-1%ce%bf-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%be%ce%b5%cf%80%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b9%cf%82-200-000-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%ce%ad%cf%88%ce%b5/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.