Χειρισμός webex από κινητό και tablet

Ανάλογα από ποια συσκευή χρησιμοποιείτε το webex τότε βλέπετε και με άλλο τρόπο ή σε άλλη θέση τα κουμπιά-εικονίδια.

Στο παρόν άρθρο θα δείξω το περιβάλλον του webex σε κινητό και tablet.

Κινητό σε οριζόντια και κατακόρυφη θέση

Webex σε κινητό σε κατακόρυφη θέση

Webex σε κινητό σε κατακόρυφη θέση. Τα επιπλέον κουμπάκια εμφανίζονται όταν κάνω κλικ στις τρεις τελείες.

Webex σε κινητό σε οριζόντια θέση.

Tablet

1: Άνοιγμα – κλείσιμο μικροφώνου

2: Άνοιγμα – κλείσιμο βιντεοκάμερας

3: Εμφάνιση – απόκρυψη συμμετεχόντων στο μάθημα

4: Εμφάνιση επιπλέον δυνατοτήτων (π.χ. chat)

5: Έξοδος από το μάθημα

Αν κάνουμε κλικ στο εικονίδιο των συμμετεχόντων (βελάκι), εμφανίζεται το παραπάνω παράθυρο από όπου μπορώ (1) να σηκώσω χέρι και (2) να κάνω chat με όλους ή μόνο με κάποιον συγκεκριμένο.

Permanent link to this article: http://users.sch.gr/nikmavr/%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-webex-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-tablet/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.