Ψηφιακό σχολείο: Συνεργάζομαι-Συμμετέχω

Η πλατφόρμα Ψηφιακό Σχολείο είναι  αποτελεί μια προσπάθεια του Υπουργείου για “μαθήματα χωρίς σύνορα με ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο”.

Για την ώρα περιέχει τα περισσότερα βιβλία της Β’ Γυμνασίου σε ψηφιακή μορφή αλλά και αρκετά από άλλες τάξεις.  Αρχικός σκοπός η άμεση ψηφιοποίηση και των υπόλοιπων βιβλίων (σε pdf και υπερκείμενο) και ο εμπλουτισμός τους με περιεχόμενο (εικόνες, βίντεο και πολυμεσικό διαδραστικό περιεχόμενο)  ώστε ο μαθητής και ο καθηγητής να έχουν συγκεντρωμένες αρκετές επιπλέον πληροφορίες μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και των διδακτικών βιβλίων .

Σαν μέτοχος και συνεργάτης της προσπάθειας (μέλος της ομάδας εργασίας για την πληροφορική) ελπίζω και θα προσπαθήσω, να πετύχει το εγχείρημα. Μοναδικό (αλλά οδυνηρό) αγκάθι, τα νέα για υποβιβασμό του μαθήματος πληροφορικής στο Ενιαίο Λύκειο…

Σε αυτή τη χώρα δεν είναι εύκολο ακόμη και να ονειρεύεσαι  για το μέλλον της δουλειά σου ή του πεδίου σου αλλά τουλάχιστον θα προσπαθούμε…

 

Permanent link to this article: http://users.sch.gr/nikmavr/%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84/

1 comment

    • θεσεις on January 12, 2012 at 6:07 pm
    • Reply

    Πιστεύω με κατάλληλη χρήση της νέας τεχνολογίας, η επιμόρφωση και εκπαίδευση μαθητών πιθανόν να είναι πιο αποδοτική και αποτελεσματική.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.