Δωρεάν Online βιβλία προγραμματισμού και όχι μόνο (ανανεώθηκε 23-6-2016)

Σε περίπτωση που κάποιος σύνδεσμος δεν είναι σωστός (αρκετές φορές αλλάζει το url ή κλείνουν και ολόκληρα sites ή blogs), σας παρακαλώ να γράψετε ένα σχόλιο παρακάτω για να επικαιροποίησω το άρθρο.

Permanent link to this article: http://users.sch.gr/nikmavr/195-%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bd-online-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.