Απλός ρομποτικός βραχίονας [grab and lift] με LEGO WeDo 2.0

Απλός μηχανισμός ρομποτικού βραχίονα για πιάσιμο, ανασήκωμα και μετακίνηση αντικειμένου.

Χρησιμοποιήθηκε ένα LEGO WeDo 2.0 hub και 2 κινητήρες.

Permanent link to this article: http://users.sch.gr/nikmavr/grabandliftt_roboticarm/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.