Εισαγωγή στο διαδίκτυο (Scratch animation – αφήγηση)

Αν και δεν είναι στην ύλη για τις μικρότερες τάξεις του Δημοτικού, λόγω των τρεχουσών έκτακτων κορωνοαπαιτήσεων, ξεκινώ απλουστευμένα μαθήματα. Το παρόν (και πρώτο) μάθημα αφορά το διαδίκτυο/internet.

Η παρουσίαση είναι απλή, ακόμη και για τα τους μικρούς μαθητές μας (και κατάλληλη και για τους γονείς…)

Η παρακάτω παρουσίαση έγινε με το Scratch.

Για να δείτε τον κώδικα ή να ανοίξετε την παρουσίαση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ στην σελίδα στο scratch:

https://scratch.mit.edu/projects/381109723/


Το επόμενο  animation-μαθήμα θα φορά την ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) και θα μπορείτε να το δείτε κάνοντας κλικ εδώ.

 

Permanent link to this article: http://users.sch.gr/nikmavr/online-%ce%bc%ce%ac%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%af%ce%ba/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.