3.1. Η έννοια της συνάρτησης - Ερώτηση 5

Ερώτηση αντιστοίχισης

Να αντιστοιχίσετε τις συναρτήσεις της αριστερής στήλης με τον πίνακα τιμών τους που βρίσκεται στη δεξιά στήλη.
(Στη δεξιά στήλη περισσεύει ένας πίνακας.)