3.2. Καρτεσιανές συντεταγμένες - Γραφική παράσταση συνάρτησης - Ερώτηση 1

Ερώτηση αντιστοίχισης

3.2.1.png
Να αντιστοιχίσετε σε κάθε σημείο τις συντεταγμένες του.
Η αντιστοίχιση γίνεται εύκολα με σύρσιμο!