3.2. Καρτεσιανές συντεταγμένες - Γραφική παράσταση συνάρτησης - Ερώτηση 2

Άσκηση συμπλήρωσης κενού

Να συμπληρώσετε τον πίνακα, όπως φαίνεται στο παράδειγμα της 1ης γραμμής
Σημείο ΑΣυμμετρικό του Α ως προς τον χ΄χΣυμμετρικό του Α ως προς τον y΄yΣυμμετρικό του Α ως προς το Ο
(-2, 3)(-2, -3)(2, 3)(2, -3)
(3, 5)
(-3, 5)
(-3, -5)
(3, -5)