3.3. Η συνάρτηση y=αχ - Ερώτηση 1α

Άσκηση συμπλήρωσης κενού

Τα ποσά χ και y είναι ανάλογα.
Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών.
χ24
y515