3.4. Η συνάρτηση y=αχ+β - Ερώτηση 2

Ερώτηση αντιστοίχισης

Στο παρακάτω σχήμα έχουμε σχεδιάσει τις τρεις παράλληλες ευθείες της δεξιάς στήλης που βρίσκεται παρακάτω.
3.4.2.png
Να αντιστοιχίσετε καθεμιά με την εξίσωσή της.