3.4. Η συνάρτηση y=αχ+β - Ερώτηση 3

Ερώτηση αντιστοίχισης

Στο παρακάτω σχήμα το ορθογώνιο ΑΒΓΔ έχει κέντρο το Ο και οι πλευρές του είναι παράλληλες προς τουςάξονες χ΄χ και y΄y.
3.4.3.png
Να αντιστοιχίσετε κάθε πλευρά με την εξίσωση της ευθείας στην οποία ανήκει.