3.5. Η συνάρτηση y=α/χ - Η υπερβολή - Ερώτηση 2

Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους

Να χαρακτηρίσετε ως Σ (Σωστή) ή Λ (Λανθασμένη) την παρακάτω πρόταση