3.5. Η συνάρτηση y=α/χ - Η υπερβολή - Ερώτηση 3

Ερώτηση αντιστοίχισης

Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις (α), (β) και (γ) τριών υπερβολών. Να αντιστοιχίσετε σε κάθεμία την εξίσωσή της.
3.5.3.png