∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ

EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

«Γνωστικό Αντικεί΅ενο»

Σάββατο 9 -4-2005

A. Nα απαντήσετε στα επό΅ενα δύο ερωτή΅ατα.

EPΩTHMA 1ο:

• Oι απαντήσεις να αναπτυχθούν στο ειδικό ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ.

• Το ερώτη΅α συ΅΅ετέχει κατά 25% στη δια΅όρφωση της

βαθ΅ολογίας.

H Eκκλησία περιγράφεται από τον Aπόστολο Παύλο ΅ε την εικόνα

του “σώ΅ατος”.

α. Mε ποια αφορ΅ή χρησι΅οποιεί ο Aπόστολος τη συγκεκρι΅ένη

εικόνα;

και

β. Tι συνέπειες έχει αυτή η εικόνα για τη ζωή της Eκκλησίας σή΅ερα;

EPΩTHMA 2ο:

• Oι απαντήσεις να αναπτυχθούν στο ειδικό ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ.

• Το ερώτη΅α συ΅΅ετέχει κατά 25% στη δια΅όρφωση της

βαθ΅ολογίας.

Mε βάση το παρακάτω παράθε΅α:

«∆ια ποίον λόγον τι΅ωρούν το θήλυ ενώ συγχωρούν το άρρεν; Kαι η

γυναίκα ΅εν όταν προσβάλη την κοίτην του ανδρός διαπράττει ΅οιχείαν,

και ο νό΅ος την τι΅ωρεί ΅ε βαρείας ποινάς δι’ αυτό, ο άνδρας δε, όταν

πορνεύη ΅ε άλλας γυναίκας, διατί να ΅ένη ατι΅ώρητος; Aυτήν την

νο΅οθεσίαν δεν την δέχο΅αι και την συνήθειαν αυτήν την καταδικάζω.

’νδρες ήσαν εκείνοι οι οποίοι έκα΅αν τους νό΅ους, και δια τούτο η

νο΅οθεσία στρέφεται εναντίον των γυναικών, επειδή και τα παιδιά τα

έθεσαν κάτω από την εξουσίαν του πατρός και δεν έδειξαν κα΅΅ίαν

φροντίδα δια το ασθενέστερον φύλον. O Θεός ό΅ως δεν έκα΅ε κάτι

τέτοιο, αλλά είπε· “να τι΅άς τον πατέρα και την ΅ητέρα σου, δια να

Σελίδα 2 από 6

ευτυχήσης”, και αποτελούν οι λόγοι αυτοί την πρώτην εντολήν η οποία

έχει συνδεθή ΅ε υπόσχεσιν…

»Bλέπετε πόσον δικαία είναι η νο΅οθεσία! Ένας είναι ο δη΅ιουργός του

ανδρός και της γυναικός και από ΅ίαν σάρκα είναι και οι δύο.

Προέρχονται από ΅ίαν εικόνα, και υπάρχει δι’ αυτούς ένας νό΅ος, ένας

θάνατος και ΅ία ανάστασις. Eπίσης έχο΅εν γίνει από άνδρα και από

γυναίκα. Kοινόν είναι το χρέος το οποίον οφείλουν τα τέκνα προς τους

γονείς.

» Πώς λοιπόν απαιτείς ΅εν να είναι σώφρων η γυνή, συ δε δεν

ανταποδίδεις εκείνο το οποίον ζητείς; Πώς ζητείς εκείνο το οποίον δεν

προσφέρεις; Πώς βγάζεις διαφορετικούς νό΅ους δια σώ΅α ό΅οιον και

ισάξιον; Eάν δε εξετάζης και τα χειρότερα, άκουσε: ∆ιέπραξεν α΅αρτίαν η

γυναίκα; Tο ίδιο έκα΅ε και ο Aδά΅. Tους εξηπάτησε και τους δύο ο όφις.

∆εν επαρουσιάσθη το ένα πιο ασθενές και το άλλο πιο ισχυρόν. Θέλεις

να εξετάσω΅εν ΅ήπως και τα καλύτερα; O Xριστός ΅ε το πάθος του τους

σώζει και τους δύο. Έγινεν άνθρωπος δια τον άνδρα; Tο ίδιο έγινε και

δια την γυναίκα. Aπέθανε προς χάριν του ανδρός; Σώζεται ό΅ως και η

γυναίκα ΅ε τον θάνατόν του».

(Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος ΛZ΄, ΅ετάφραση EΠE: ’παντα

Γρηγορίου του Θεολόγου, τό΅. 5, Θεσσαλονίκη 1977, σελ. 437-439).

α. Ποια είναι η θεολογική θε΅ελίωση της χριστιανικής διδασκαλίας για

την ισότητα των δύο φύλων;

β. Πώς ΅πορεί να εφαρ΅οστεί η παραπάνω διδασκαλία στο πλαίσιο

του σύγχρονου κοινωνικού βίου (ανθρώπινες σχέσεις, γά΅ος,

σχολείο, Eκκλησία κ.λπ.);

 

Β. Να απαντήσετε στις σαράντα (40) ερωτήσεις του επό΅ενου

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΅ε τη ΅έθοδο των πολλαπλών επιλογών.

• Oι απαντήσεις να δοθούν στο ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ.

• Κάθε σωστή απάντηση συ΅΅ετέχει κατά 1,25% στη δια΅όρφωση της

βαθ΅ολογίας.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. To “ἐν ἀρχῇ” αποτελεί την πρώτη φράση στο:

α) πρώτο και το τελευταίο βιβλίο της Aγίας Γραφής

β) πρώτο και το τελευταίο βιβλίο της Kαινής ∆ιαθήκης

γ) πρώτο βιβλίο της Aγίας Γραφής και στο τέταρτο Eυαγγέλιο

δ) πρώτο βιβλίο της Παλαιάς και της Kαινής ∆ιαθήκης αντίστοιχα

2. O Λούθηρος άντλησε τη διδασκαλία του “περί δικαιώσεως” από την επιστολή προς:

α) Φιλιππησίους

β) Eβραίους

γ) Pω΅αίους

δ) Φιλή΅ονα

3. H Oρθόδοξη διδασκαλία για τη θεοπνευστία προϋποθέτει:

α) το αλάθητο του επισκόπου

β) την υποταγή της λογικής στο συναίσθη΅α

γ) την αντίθεση πίστης και γνώσης

δ) τη συνέργεια του αγίου Πνεύ΅ατος στη διατύπωση της αλήθειας

Σελίδα 3 από 6

4. Σύ΅φωνα ΅ε τη Bίβλο, προφήτες ονο΅άζονται οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι:

α) προβλέπουν ΅όνο αυτά που πρόκειται να συ΅βούν

β) ερ΅ηνεύουν ΅ε νέο πνεύ΅α γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν

γ) ΅εταφέρουν στους συγχρόνους τους το θέλη΅α του Θεού

δ) υποστηρίζουν τις πολιτικές αποφάσεις των ηγετών του λαού τους

5. Σύ΅φωνα ΅ε τους νεότερους ερ΅ηνευτές, βασικές “πηγές” της Πεντατεύχου θεωρούνται:

α) ο Aλεξανδρινός, ο Σιναϊτικός και ο Πορφυρός Kώδικας

β) η Γιαχβική, η Eλωχι΅ική, η Iερατική και η ∆ευτερονο΅ιακή

γ) οι ∆ιαθήκες του Aβραά΅ και του Mωυσή

δ) τα Tαργκου΅ί΅ του Iωνάθαν και της Iερουσαλή΅

6. Tα πρώτα χειρόγραφα της Nεκρής Θάλασσας βρέθηκαν το έτος:

α) 1920

β) 1932

γ) 1937

δ) 1947

7. H “αρχιερωσύνη” του Xριστού τονίζεται ιδιαίτερα:

α) στην προς Eβραίους επιστολή

β) στις Πράξεις των Aποστόλων

γ) στο κατά Iωάννην Eυαγγέλιο

δ) στον Ποι΅ένα του Eρ΅ά

8. H προφητεία περί της εκ Παρθένου γέννησης του Mεσσία ανάγεται από τους Xριστιανούς

στον:

α) Mωυσή

β) Hλία

γ) Iερε΅ία

δ) Hσαΐα

9. « Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν» (Iω. 2,19). H συγκεκρι΅ένη

φράση του Kυρίου αναφέρεται:

α) στο Nαό που ο Σολο΅ών έκτισε κατά τον 10ο αι. π.X.

β) στην καταστροφή του Nαού του Hρώδη το 70 ΅.X.

γ) στο σω΅ατικό θάνατο και την ανάσταση του Iησού

δ) στο κτίσι΅ο της Aγια-Σοφιάς από τον Iουστινιανό

10. Eυαγγέλιο στο οποίο δεν παραδίδονται παραβολές του Iησού είναι το κατά:

α) Mατθαίον

β) Mάρκον

γ) Λουκάν

δ) Iωάννην

11. H “Nέα Προφητεία” ανάγεται:

α) στο Mοντανό

β) στο Συ΅εών το Nέο Θεολόγο

γ) στους Xιλιαστές

δ) στους Πεντηκοστιανούς

12. H χειροθεσία των διακονισσών κατά τη διάρκεια των πρώτων χριστιανικών αιώνων

αποσκοπούσε:

α) στον περιορισ΅ό της επίδρασης του Mοντανισ΅ού

β) στην κάλυψη πάγιων λειτουργικών αναγκών

γ) στην καθιέρωση ενός πρώι΅ου κληρικαλισ΅ού

δ) στη στρατολόγηση γυναικών από το χώρο των Eθνικών

13. Tο σύνθρονο στους ναούς των πρώτων χριστιανικών αιώνων προοριζόταν για:

α) τον αυτοκράτορα και τον πατριάρχη

β) τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους

γ) τον επίσκοπο, τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους

δ) τον επίσκοπο και τους πρεσβυτέρους

Σελίδα 4 από 6

14. Aποφασιστικό κριτήριο για τη δια΅όρφωση του θεσ΅ού της Πενταρχίας των πατριαρχών

ήταν η αναγνώριση στους θρόνους Pώ΅ης, Kωνσταντινουπόλεως, Aλεξανδρείας,

14. Aποφασιστικό κριτήριο για τη δια΅όρφωση του θεσ΅ού της Πενταρχίας των πατριαρχών

ήταν η αναγνώριση στους θρόνους Pώ΅ης, Kωνσταντινουπόλεως, Aλεξανδρείας,

Aντιοχείας και Iεροσολύ΅ων:

α) αδια΅φισβήτητης θεολογικής αυθεντίας

β) υπερδιοικητικών πρεσβείων τι΅ής

γ) αδιάκοπης αποστολικής διαδοχής

δ) αυθεντίας θεϊκού και κοσ΅ικού δικαίου

15. H ΅αχητικότητα των Πατέρων της Eκκλησίας κατά των αιρέσεων δικαιολογείται από το

γεγονός ότι κινδύνευε:

α) η παγιω΅ένη γλώσσα της θεολογικής παράδοσης

β) το αυτοδιοίκητο της Eκκλησίας

γ) η κοινωνική συνοχή της Bυζαντινής αυτοκρατορίας

δ) η δυνατότητα της εν Xριστώ σωτηρίας

16. Aντιησυχαστές θεολόγοι ήταν οι:

α) Φιλόθεος Kόκκινος, Bαρλαά΅ ο Kαλαβρός και Bησσαρίων

β) ∆η΅ήτριος Kυδώνης, Iωάννης Kυπαρισσιώτης και Mανουήλ Kαλέκας

γ) Γρηγόριος Παλα΅άς, Nικηφόρος Γρηγοράς και Bαρλαά΅ ο Kαλαβρός

δ) Iωάννης Bέκκος, Iωάννης ΣT΄ Kαντακουζηνός και Γρηγόριος Aκίνδυνος

17. H διατύπωση: «Mία φύσις το Θεο Λόγου σεσαρκω΅ένη» ανάγεται αρχικά στον:

α) Iοβιανό

β) Aλέξανδρο Aλεξανδρείας

γ) Kύριλλο Aλεξανδρείας

δ) Aπολινάριο

18. O εορτασ΅ός των Xριστουγέννων την 25η ∆εκε΅βρίου καθιερώθηκε στην Aνατολή κατά

τον:

α) 3ο αιώνα

β) 4ο αιώνα

γ) 5ο αιώνα

δ) 6ο αιώνα

19. Mνη΅είο ΅ε χαρακτηριστικά δείγ΅ατα πρωτοχριστιανικής ζωγραφικής θεωρείται:

α) το Kαθολικό της Mονής ∆αφνίου

β) το Kαθολικό της Mονής Oσίου ∆αβίδ Λατό΅ου

γ) το βαπτιστήριο της ∆ούρας–Eυρωπού

δ) η Santa Maria Maggiore στη Pώ΅η

20. H ρίζα του Σχίσ΅ατος ΅εταξύ ∆υτικής και Aνατολικής Eκκλησίας εντοπίζεται από την

Oρθόδοξη θεολογική αυτοσυνειδησία:

α) στις διαφορές ελληνικής και λατινικής λειτουργικής παράδοσης

β) στη διαφορετική εκατέρωθεν ερ΅ηνεία του filioque

γ) στη διεκδίκηση πρωτείου εξουσίας από τον επίσκοπο Pώ΅ης

δ) στην επικράτηση του νεστοριανισ΅ού στη ∆ύση

21. Tις θεολογικές συνέπειες του “αὐτεξουσίου” τόνισαν κατεξοχήν οι:

α) Aλεξανδρινοί Πατέρες

β) Kαππαδόκες Πατέρες

γ) Aντιοχειανοί Πατέρες

δ) οπαδοί του ιερού Aυγουστίνου

22. O εθνοφυλετισ΅ός καταδικάστηκε ως αίρεση από τους Oρθοδόξους τον:

α) 4ο αιώνα

β) 9ο αιώνα

γ) 19ο αιώνα

δ) 20ο αιώνα

23. Σύ΅φωνα ΅ε την Oρθόδοξη δογ΅ατική διδασκαλία, ο Xριστός γνωρίζεται ως:

α) ΅ια σύνθετη φύση

β) ΅ια φύση «ἐν δυσίν ὑποστάσεσι»

γ) ΅ια υπόσταση «ἐν δύο φύσεσι»

δ) ένωση θείας και ανθρώπινης υπόστασης

Σελίδα 5 από 6

24. Το αλάθητο της Eκκλησίας έγκειται στην:

α) κατά γρά΅΅α ερ΅ηνεία των θείων Γραφών

β) εν Πνεύ΅ατι ασφαλή διατύπωση της αλήθειας

γ) συ΅φωνία λόγων και έργων

δ) κατά πλειοψηφία λήψη των αποφάσεων των Συνόδων

25. Σύ΅φωνα ΅ε την Oρθόδοξη διδασκαλία περί Eκκλησίας, η έννοια της Bασιλείας

του Θεού είναι:

α) στενότερη από εκείνη της Eκκλησίας

β) ευρύτερη από εκείνη της Eκκλησίας

γ) ταυτόση΅η ΅ε εκείνη της Eκκλησίας

δ) άσχετη από εκείνη της Eκκλησίας

26. Στη Bυζαντινή εικονογραφία της Γέννησης του Kυρίου η σκηνή του λουτρού φανερώνει:

α) την επίδραση ειδωλολατρικών τελετών στη ζωή της Eκκλησίας

β) τις επιδράσεις της διδασκαλίας των Eσσαίων στο Xριστιανισ΅ό

γ) την πραγ΅ατικότητα της σάρκωσης του Λόγου του Θεού

δ) την επίδραση που άσκησε στους Bυζαντινούς αγιογράφους ο Mανδαϊσ΅ός

27. Για τη σωτηρία του ανθρώπου απαιτείται/απαιτούνται:

α) ΅όνο η θεία Xάρη

β) ΅όνο τα αγαθά έργα

γ) η υποταγή στο πεπρω΅ένο

δ) η συνέργεια Θεού και ανθρώπων

28. Ως “λειτουργικός χρόνος” εννοείται:

α) η χρονική διάρκεια της θ. Λειτουργίας

β) ο ορισ΅ένος χρόνος τέλεσης των ακολουθιών της Eκκλησίας

γ) η συγκεφαλαίωση του χρόνου στο σωτηριολογικό παρόν

δ) ο απαραίτητος χρόνος για τη συνειδητοποίηση του συ΅βολισ΅ού των Mυστηρίων

29. O σεβασ΅ός του φυσικού περιβάλλοντος ως έκφραση εκκλησιαστικού ήθους αποτελεί:

α) καρπό πίστης στο ∆η΅ιουργό

β) δείγ΅α της ανθρώπινης εξουσίας πάνω στην κτίση

γ) ΅ια ΅ορφή συγκαλυ΅΅ένου πανθεϊσ΅ού

δ) αποκλειστικό προνό΅ιο του Eλληνισ΅ού

30. H φράση: « Ἡμεῖς δὲ ἐκ μὲν τῶν ἐνεργειῶν γνωρίζειν λέγομεν τὸν Θεόν ἡμῶν, τῇ δὲ οὐσίᾳ

αὐτῇ προσεγγίζειν οὐχ ὑπισχνούμεθα. Αἱ μὲν γὰρ ἐνέργειαι αὐτοῦ πρὸς ἡμᾶς

καταβαίνουσιν, ἡ δὲ οὐσία αὐτοῦ μένει ἀπρόσιτος» προέρχεται από τον:

α) Bασίλειο Kαισαρείας

β) Mάξι΅ο τον O΅ολογητή

γ) Iωάννη τον ∆α΅ασκηνό

δ) Θω΅ά τον Aκινάτη

31. H αντίληψη ότι ο Θεός δη΅ιουργεί τον κόσ΅ο αλλά δεν επε΅βαίνει στην πορεία του

ανήκει στον:

α) Θεϊσ΅ό

β) Aθεϊσ΅ό

γ) Πανθεϊσ΅ό

δ) ∆εϊσ΅ό

32. H έκφραση, σύ΅φωνα ΅ε την οποία η τι΅ή που αποδίδεται στην εικόνα «πρ ς τ

πρωτότυπον διαβαίνει», ανάγεται: στον:

α) Mέγα Aθανάσιο

β) Γρηγόριο

Nύσσης

γ) Mέγα Bασίλειο

δ) Eπιφάνιο Kύπρου

33. Στο Σουφισ΅ό ένας πιστός επιδιώκει την:

α) ηθική βελτίωση

β) ψυχική ανάταση

γ) επικοινωνία ΅ε αγγέλους

δ) ΅υστική ένωση ΅ε το Θεό

34. Στον πρώι΅ο Iουδαϊσ΅ό η σωτηρία των δικαίων συνδέεται ΅ε:

α) το τέλος της Iστορίας

β) τη ΅ετε΅ψύχωση

γ) την αγάπη προς τους εχθρούς

δ) την εορτή της Πεντηκοστής

35. H φράση: «∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός απ’ τον Aλλάχ· ο Mωά΅εθ είναι ο προφήτης του

και ο Aλή ο φίλος του» ο΅ολογείται από τους:

α) Σουνίτες

β) Σιίτες

γ) Σιχ

δ) Ση΅ίτες

36. Tο χαρακτηριστικότερο γνώρισ΅α του Bουδισ΅ού είναι:

α) ο ΅οναχισ΅ός

β) οι πολε΅ικές τέχνες

γ) ο υπερβατικός διαλογισ΅ός

δ) η υποταγή στο Θεό

37. H εορτή του Eξιλασ΅ού έχει προέλευση:

α) αρχαιοελληνική

β) ΅εσαιωνική

γ) ιουδαϊκή

δ) ΅ουσουλ΅ανική

38. Στο Σα΅ανισ΅ό επιδιώκεται κατά κύριο λόγο η:

α) ΅ουσική καλλιέργεια ΅έσα από ειδικές τελετές

β) αφύπνιση και ο φωτισ΅ός

γ) εκστατική επικοινωνία ΅ε πνεύ΅ατα

δ) καλλιέργεια αντιτεχνολογικής συνείδησης

39. Στον “υπερβατικό διαλογισ΅ό” ζητού΅ενο αποτελεί η:

α) ενδοκοσ΅ική υπέρβαση και ένωση ΅ε το Θεό

β) βίωση ισλα΅ικών και βουδιστικών αρετών

γ) αποκατάσταση της εικόνας του Θεού

δ) συντριβή όλων των κοσ΅ικών εξουσιών

40. O Kο΅φουκιανισ΅ός αποτελεί κατά βάση σύστη΅α:

α) Μεταφυσικής

β) αυτοκρατορικής λατρείας

γ) ΅οναστικής ζωής

δ) Hθικής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή η ερώτηση 40 του «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» ενδέχεται να

θεωρηθεί ότι δεν περιλα΅βάνεται στην εξεταστέα ύλη, ΅ε απόφαση

της Κεντρικής Επιτροπής ∆ιαγωνισ΅ού, ακυρώθηκε.

 

 

 

 

 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ

EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

«Ειδική ∆ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική ∆ιδακτική»

Κυριακή 10-4-2005

Ε Ι ∆ Ι Κ Η ∆ Ι ∆ Α Κ Τ Ι Κ Η

(Συντελεστής βαρύτητας 60%)

Να απαντήσετε στα επό΅ενα δύο (2) ισοδύνα΅α ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΅ε βάση

το παρακάτω κεί΅ενο:

Kορυφαίος εκκλησιαστικός ηγέτης των η΅ερών ΅ας, αναφερό΅ενος

στα διλή΅΅ατα που ανακύπτουν από το φαινό΅ενο της παγκοσ΅ιοποίησης,

ση΅ειώνει ότι ως Oρθόδοξοι:

«∆εν εί΅εθα αντίθετοι προς την υπηρετούσαν τον άνθρωπον

οικονο΅ικήν πρόοδον, ουδέ ΅ισαλλόδοξοι ή έ΅φοβοι ενώπιον των

άλλων πίστεων και ιδεολογιών. Ό΅ως επιθυ΅ού΅εν να εξασφαλισθή

εις τα ΅έλη της Oρθοδόξου εν τω κόσ΅ω ΅ειοψηφίας, αλλά και

πάσης άλλης πολιτιστικής ΅ειοψηφίας, η δυνατότης να διατηρήση

την ιδιαιτερότητα αυτής και του πολιτισ΅ού της. H παγκοσ΅ιοποίησις,

ως άνοιγ΅α θυρών δια την συνεργασίαν των λαών, ΅ας ευρίσκει

απολύτως συ΅φώνους και υπερθε΅ατιστάς.

»H παγκοσ΅ιοποίησις, ό΅ως, ως ΅έσον ο΅ογενοποιήσεως της

ανθρωπότητος, επηρεασ΅ού των ΅αζών και επικρατήσεως ενός

ενιαίου και ΅οναδικού τρόπου σκέψεως, ΅ας ευρίσκει αντιθέτους.

Θεωρού΅εν, επίσης, ως ΅η επιτρεπτήν και αποτρέψι΅ον την

χρησι΅οποίησιν της παγκοσ΅ιοποιήσεως αποκλειστικώς προς

πλουτισ΅όν των ολίγων εις βάρος των πολλών. Kαι καλού΅εν

όλους, πλουσίους και πτωχούς, εις συνεργασίαν δια την βελτίωσιν

του βιοτικού επιπέδου όλων, διότι τούτο συ΅φέρει ακό΅η και τους

έχοντας, περισσότερον από την ΅ονο΅ερή αύξησιν των οικονο΅ικών

΅εγεθών των».

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο:

Nα επιση΅άνετε τις κυριότερες διαστάσεις που ορίζουν τη θετική ή

την αρνητική προσέγγιση του φαινο΅ένου της παγκοσ΅ιοποίησης,

αξιολογώντας τες θεολογικά ΅ε σκοπό την αξιοποίησή τους στη διδακτική

πράξη.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο:

Mε βάση την προηγού΅ενη ανάλυσή σας, να καταρτίσετε δύο

σύντο΅α σχεδιαγρά΅΅ατα διδασκαλίας, προσδιορίζοντας τις διδακτικές σας

ενέργειες και τον τρόπο αξιολόγησης ΅αθητών και ΅αθητριών των τάξεων B΄

Γυ΅νασίου και B΄ Λυκείου αντίστοιχα.

Π Α Ι ∆ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α – Γ Ε Ν Ι Κ Η ∆ Ι ∆ Α Κ Τ Ι Κ Η

(Συντελεστής βαρύτητας 40%)

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του επό΅ενου

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΅ε τη ΅έθοδο των πολλαπλών επιλογών στο

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Όταν οι ΅αθητές εκδηλώνουν παραβατική συ΅περιφορά στο σχολείο, ο εκπαιδευτικός πρέπει:

α) να επιβάλλει ποινές και τι΅ωρίες

β) να αδιαφορεί για τη συ΅περιφορά αυτή

γ) να συζητά ΅ε φιλικό τρόπο για το πρόβλη΅α και να αναζητούν ΅αζί λύσεις

δ) να ενη΅ερώνει τους γονείς και τις διωκτικές αρχές

2. Ποιο από τα παρακάτω δε συ΅βιβάζεται ΅ε το αυταρχικό ύφος (στιλ) διδασκαλίας του

εκπαιδευτικού;

α) Κατευθύνει και χειραγωγεί τη συ΅περιφορά των ΅αθητών

β) Έχει προσωρινή θετική επίδραση στις επιδόσεις των ΅αθητών

γ) ∆η΅ιουργεί τις προϋποθέσεις για να αναπτύξουν οι ΅αθητές πρωτοβουλία και αυτονο΅ία

δ) Προκαλεί επιθετική συ΅περιφορά των ΅αθητών

3. Στις παραβατικές δραστηριότητες κατά την εφηβική ηλικία, σύ΅φωνα ΅ε τα δεδο΅ένα σύγχρονων

ερευνών, συ΅΅ετέχουν περισσότερο:

α) τα αγόρια

β) τα κορίτσια

γ) οι έφηβοι ΅ε αισθητηριακές αναπηρίες

δ) εξίσου και τα δύο φύλα

4. Η διάσπαση προσοχής ΅ε ή χωρίς υπερκινητικότητα είναι:

α) φυσιολογική και ανα΅ενό΅ενη συ΅περιφορά κατά την εφηβεία

β) σοβαρή διαταραχή που απαιτεί ειδική αντι΅ετώπιση

γ) πρόδρο΅ος για σοβαρές διαταραχές στην ενήλικη ζωή

δ) ένδειξη αντικοινωνικής συ΅περιφοράς, κυρίως απειθαρχίας

5. Σε περίπτωση διαταρακτικής συ΅περιφοράς ενός ΅αθητή (ο «ταραξίας» της τάξης), ποια από τις

παρακάτω στάσεις του εκπαιδευτικού θα ΅πορούσε να βοηθήσει;

α) Να κρατήσει το ΅αθητή ΅ακριά από το επίκεντρο της προσοχής

β) Να επιβάλει στο ΅αθητή να θέσει πολύ υψηλούς στόχους και να αφοσιωθεί σε αυτούς

γ) Να κρατά αυστηρά όρια όσον αφορά τη συ΅περιφορά που ΅πορεί να ανεχθεί και να τι΅ωρεί ΅ε

συνέπεια την παραβίασή τους

δ) Να αγνοεί τελείως τη συ΅περιφορά

Σελίδα 3 από 6

6. Ο εκπαιδευτικός ΅πορεί να βοηθήσει τον έφηβο να φτάσει στο επίπεδο της αυτόνο΅ης ηθικής

ανάπτυξης ΅ε τις παρακάτω εκπαιδευτικο-διδακτικές ενέργειες:

α) παρουσιάζει και αναλύει το σύστη΅α αξιών της κοινωνίας ΅ας

β) επιση΅αίνει στους ΅αθητές ποιες από τις πράξεις τους είναι ηθικές και ποιες ανήθικες

γ) ζει και προβάλλει ο ίδιος το δικό του σύστη΅α αξιών

δ) επιση΅αίνει τις συνέπειες ΅ιας ηθικής ή ανήθικης συ΅περιφοράς

7. Για τους έφηβους οι α΅οιβές που παρέχει ο εκπαιδευτικός πρέπει να περιλα΅βάνουν:

α) αρκετές υλικές α΅οιβές (βραβεία, χρη΅ατικά ποσά, δώρα)

β) «απλόχερη» βαθ΅ολογία

γ) ποικίλες κοινωνικές α΅οιβές (αναγνώριση, λεκτικοί έπαινοι κτλ.)

δ) αρκετές υποσχέσεις για ΅ελλοντικές α΅οιβές

8. Κάποιοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η χρήση της έ΅΅εσης τι΅ωρίας ΅πορεί να ΅ειώσει ΅ια

ανεπιθύ΅ητη συ΅περιφορά. Σε ποια από τις παρακάτω ενέργειες θα προέβαιναν;

α) Θα αξιολογούσαν τους ΅αθητές ΅ε κακή βαθ΅ολογία

β) Θα ανέθεταν στους ΅αθητές επιπλέον εργασίες

γ) Θα τους στερούσαν κεκτη΅ένα προνό΅ια

δ) Θα τους επέπλητταν ενώπιον των συ΅΅αθητών τους

9. Σύ΅φωνα ΅ε την ολιστική/οικοσυστη΅ική προσέγγιση, η προβλη΅ατική συ΅περιφορά ενός

΅αθητή ΅πορεί να αντι΅ετωπιστεί αν θεωρηθεί:

α) ΅έρος του κοινωνικού περίγυρου στον οποίο ε΅φανίζεται

β) συ΅περιφορά που έχει αποκτηθεί ΅ε ΅ί΅ηση προτύπου

γ) συ΅περιφορά που έχει αποκτηθεί ΅έσω ανεπιτυχών συνειρ΅ικών συνεξαρτήσεων

δ) συ΅περιφορά γενετικά προκαθορισ΅ένη

10. Σύ΅φωνα ΅ε τη γνωστική τους ανάπτυξη τα παιδιά στην εφηβική ηλικία:

α) αναπτύσσουν την ικανότητα να ο΅αδοποιούν και να ταξινο΅ούν δεδο΅ένα ΅ε βάση κάποια

κριτήρια

β) αρχίζουν να ΅πορούν να γενικεύουν τις προηγού΅ενες ε΅πειρίες τους

γ) αρχίζουν να ΅πορούν να χρησι΅οποιούν τη συ΅βολική σκέψη

δ) αναπτύσσουν τη συνδυαστική λογική

11. Σε ποιες παιδαγωγικο-διδακτικές ενέργειες πρέπει να προβαίνει ο εκπαιδευτικός, προκει΅ένου

να κινητοποιεί όλους τους ΅αθητές της τάξης;

α) Υπόσχεται πως, αν προσέχουν στο ΅άθη΅α, θα τους συνοδεύσει στην εκδρο΅ή της τάξης

β) Αναζητεί τρόπους ώστε να συνδέσει το ΅άθη΅α ΅ε τα ενδιαφέροντα των παιδιών

γ) Τι΅ωρεί συστη΅ατικά όσους δεν προσέχουν στο ΅άθη΅α

δ) Αδιαφορεί για όσους δε συ΅΅ετέχουν στο ΅άθη΅α

12. Ποια από τις παρακάτω προτάσειςγια τη δυσλεξία είναι επιστη΅ονικά ορθή;

α) Αποτελεί ΅ια ειδική ΅αθησιακή δυσκολία

β) Αφορά ΅όνον προβλή΅ατα στον προφορικό λόγο

γ) Συνδέεται ΅ε χα΅ηλή νοη΅οσύνη

δ) Είναι αποτέλεσ΅α δυσ΅ενών περιβαλλοντικών καταστάσεων

13. Ποιος από τους παρακάτω τρόπους δεν αποτελεί εκδήλωση επιθετικότητας των εφήβων;

α) Οι αυτοκαταστροφικές τάσεις

β) Η φθορά της ξένης ιδιοκτησίας

γ) Οι λεκτικοί χαρακτηρισ΅οί

δ) Το χα΅ηλό αυτοσυναίσθη΅α

14. Έχει γίνει γενικά αποδεκτό το γεγονός ότι η δη΅ιουργία εσωτερικών κινήτρων κάνει τη ΅άθηση

περισσότερο αποτελεσ΅ατική. Αυτό ΅έσα από ποιες διαδικασίες ΅πορεί να το πετύχει ο

εκπαιδευτικός;

α) Όταν δίνει έ΅φαση στην αξιολόγηση και τη βαθ΅ολογία των επιδόσεων των ΅αθητών

β) Όταν είναι επιεικής στη βαθ΅ολογία και ανεκτικός ΅ε τις αποτυχίες τους

γ) Όταν προϊδεάζει τους ΅αθητές για ΅ελλοντικές α΅οιβές

δ) Όταν θέτει προκλητικούς, αλλά και πραγ΅ατοποιήσι΅ους, ΅αθησιακούς στόχους

Οι επό΅ενες δύο (2) ερωτήσεις αναφέρονται στο ακόλουθο κεί΅ενο:

Η Μαρία είναι ΅αθήτρια της Β΄ Γυ΅νασίου. Είναι εύσω΅η και

αποτελεί αντικεί΅ενο πειραγ΅άτων από τους συ΅΅αθητές της. Συχνά

θυ΅ώνει εύκολα και ξεσπά πολύ έντονα ΅ε λεκτική κυρίως

επιθετικότητα. Είναι πολύ καλή στα φιλολογικά ΅αθή΅ατα και όταν

θέλει κάνει πολύ ωραία γρά΅΅ατα. Συχνά κουράζεται γρήγορα στην

προσπάθειά της, αργεί να ολοκληρώσει τις εργασίες της και ΅ερικές

φορές τα παρατάει. Είναι ΅οναχοπαίδι και οι γονείς της έχουν πάρει

διαζύγιο. Μένει ΅ε τη ΅α΅ά της, που εργάζεται πάρα πολλές ώρες.

Τη φροντίζει η γιαγιά της και ΅ια κοπέλα που έχει αναλάβει την

προετοι΅ασία της για το σχολείο. Και στις τρεις ό΅ως λέει ψέ΅ατα,

΅ε αποτέλεσ΅α να έρχεται απροετοί΅αστη στο σχολείο. Ο πατέρας

της την παίρνει σε αραιά διαστή΅ατα στο σπίτι του, γιατί λείπει

συχνά. Όταν είναι ΅ε τον πατέρα της, αλλάζει ριζικά η συ΅περιφορά

της προς το καλύτερο.

15. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πρωτογενές πρόβλη΅α της Μαρίας;

α) Η παχυσαρκία της

β) Η διαταραγ΅ένη σχέση ΅ε τους γονείς της

γ) Η αδυνα΅ία της να εργαστεί για πολλή ώρα

δ) Το οξύθυ΅ο στοιχείο του χαρακτήρα της και οι επιθετικές αντιδράσεις της

16. Ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος για να αντι΅ετωπίσετε ως εκπαιδευτικοί την κατάσταση της

Μαρίας;

α) Αυστηρή βαθ΅ολογία

β) ’΅εση τι΅ωρία των επιθετικών αντιδράσεών της

γ) Μεγαλύτερη επιείκεια στη βαθ΅ολογία

δ) Επιδίωξη και στήριξη συνεχών θετικών ΅ορφών επικοινωνίας και ΅ε τους δύο γονείς

17. Η βασική λειτουργία της αξιολόγησης στη διδασκαλία είναι:

α) ψυχολογική

β) κοινωνική

γ) παιδαγωγική

δ) φιλοσοφική

18. Κατά την εφαρ΅ογή της τεχνικής των ερωταποκρίσεων στη διδασκαλία ο εκπαιδευτικός είναι

επιστη΅ονικά δόκι΅ο να αποφεύγει πρωτίστως:

α) τις πολύπλοκες και χα΅ηλής εστίασης ερωτήσεις

β) τις συγκεκρι΅ένες και εξειδικευ΅ένες ερωτήσεις

γ) τις ανοιχτές ερωτήσεις

δ) τις ερωτήσεις αξιολόγησης

19. Ένας σύγχρονος εκπαιδευτικός θα επέλεγε να χρησι΅οποιήσει την ά΅εση διδασκαλία, εάν είχε

να διδάξει ένα:

α) κοινωνικό θέ΅α

β) ΅άθη΅α πληροφοριακής φύσεως

γ) γνωστικό αντικεί΅ενο που προάγει τη δη΅ιουργικότητα

δ) ΅άθη΅α που προάγει νοητικές δεξιότητες

20. Νεοφερ΅ένος στο «ζωηρό» τ΅ή΅α δέχεται τη φιλική συ΅βουλή του παλαιότερου συναδέλφου:

«πάρ’ τους τον αέρα από την αρχή και θα ’σαι ήσυχος …» Στη θέση του θα:

α) ακολουθούσατε τη συ΅βουλή του συναδέλφου

β) αναζητούσατε τη βαθύτερη αιτία της «προβλη΅ατικής» συ΅περιφοράς των ΅αθητών

γ) δείχνατε ανοχή για να διάκεινται φιλικά απέναντί σας

δ) αφήνατε κάποιο περιθώριο για συ΅βιβασ΅ό ΅αζί τους

Σελίδα 5 από 6

21. Σύ΅φωνα ΅ε τη σύγχρονη ∆ιδακτική ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει το ΅αθητή κυρίως όταν:

α) τον ε΅πιστεύεται εκ των προτέρων και δεν τον ελέγχει

β) δεν αντιδρά στην έλλειψη συνέπειας εκ ΅έρους του

γ) δε θεωρεί απαραίτητο να διορθώνει τα λάθη του

δ) του δηλώνει ότι έχει ΅εγάλες προσδοκίες από αυτόν

22. Η γνώση που ΅ας προσφέρει η σύγχρονη διδασκαλία, για να είναι όχι ΅όνο ποσοτική αλλά και

ποιοτική, απαιτείται να:

α) ΅ας δίνει ταυτόχρονα τη δυνατότητα κρίσης, αξιολόγησης και α΅φισβήτησής της

β) προσφέρεται για εφαρ΅ογή της σε διάφορους το΅είς του ανθρώπινου πολιτισ΅ού

γ) είναι λειτουργική και αποτελεσ΅ατική στον το΅έα εξειδίκευσής ΅ας

δ) καλύπτει συγκεκρι΅ένο φάσ΅α των πνευ΅ατικών ΅ας ενδιαφερόντων

23. Η αρχή της αυτενέργειας στη διδακτική πράξη ση΅αίνει κυρίως:

α) παροχή στο ΅αθητή εκ ΅έρους του εκπαιδευτικού δυνατοτήτων για εναλλακτικές επιλογές

β) έ΅΅εση παρέ΅βαση του εκπαιδευτικού, προκει΅ένου ο ΅αθητής να αυτενεργήσει

γ) αυθόρ΅ητη και ενεργητική ε΅πλοκή του ΅αθητή στις ΅αθησιακές διαδικασίες

δ) γνώση και εφαρ΅ογή εκ ΅έρους του ΅αθητή τεχνικών εξοικονό΅ησης πνευ΅ατικής ενέργειας

24. Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός κρίνει αναπόφευκτη τη χρήση ποινών, αυτές ενδείκνυται

να:

α) είναι ά΅εσες και αυστηρές

β) είναι σύ΅φωνες ΅ε τις καθιερω΅ένες στο σχολείο πρακτικές

γ) αποκαθιστούν το κύρος του καθηγητή και του σχολείου

δ) αποτελούν λογική συνέπεια της ανεπιθύ΅ητης συ΅περιφοράς

25. Η κοινοποίηση των διδακτικών στόχων στους ΅αθητές κατά τη διδασκαλία έχει απασχολήσει τη

διδακτική έρευνα, η οποία τείνει να καταλήξει στο συ΅πέρασ΅α ότι:

α) αποτελεί περιττή σπατάλη χρόνου

β) βοηθάει τους ΅αθητές να οργανώσουν τις πληροφορίες και έτσι να κατανοήσουν το ΅άθη΅α

γ) δεν είναι αναγκαία για τους εφήβους

δ) α΅βλύνει το ενδιαφέρον των ΅αθητών και γι’ αυτό καλό είναι να αποφεύγεται

26. Οι δασκαλοκεντρικές ΅ορφές διδασκαλίας, σύ΅φωνα ΅ε τη σύγχρονη ∆ιδακτική:

α) πρέπει να αποφεύγονται ως αναποτελεσ΅ατικές ΅ορφές διδασκαλίας

β) είναι αξιοποιήσι΅ες, διότι ΅έσα από αυτές ΅πορεί ο εκπαιδευτικός να λειτουργήσει

«δια΅εσολαβητικά» για την προσέγγιση της γνώσης

γ) προσφέρονται ΅όνο για τις ΅ικρές ηλικίες

δ) προσφέρονται ΅όνο για την Τριτοβάθ΅ια Εκπαίδευση

27. Η εφαρ΅ογή των αρχών της ανθρωπιστικής αγωγής στη ∆ευτεροβάθ΅ια Εκπαίδευση ση΅αίνει

πρωτίστως ότι:

α) τονίζονται ιδιαίτερα τα ανθρωπιστικά ΅αθή΅ατα έναντι των θετικών και τεχνολογικών

β) τονίζεται ιδιαίτερα η ανάπτυξη της αυτο-αντίληψης και της αυτο-εκτί΅ησης του εφήβου

γ) αξιοποιούνται συστη΅ατικά οι αρχές του συ΅περιφορισ΅ού για την ανάπτυξη του ανθρώπου

δ) αξιοποιούνται συστη΅ατικά οι γνωστικές αρχές του ΅οντέλου της επεξεργασίας των πληροφοριών

28. Αναφορικά ΅ε το είδος (στιλ) συ΅περιφοράς του εκπαιδευτικού η κυρίαρχη άποψη στη σύγχρονη

βιβλιογραφία είναι ότι:

α) το ελευθεριάζον ή ανεκτικό στιλ (laissez-faire) ευνοεί τη ΅άθηση και ενθαρρύνει όλους τους

΅αθητές

β) το ελευθεριάζον στιλ δη΅ιουργεί ανασφάλεια στους περισσότερους ΅αθητές

γ) το αυταρχικό στιλ είναι αναγκαίο στοιχείο για την επιτυχία της διδασκαλίας

δ) το δη΅οκρατικό στιλ βοηθάει τις γνωστικές διαδικασίες αλλά όχι τη συναισθη΅ατική ανάπτυξη των

΅αθητών

29. Η ο΅αδοσυνεργατική διδασκαλία σύ΅φωνα ΅ε την έρευνα:

α) προσφέρεται ΅όνο για ΅αθητές ΅ικρής ηλικίας, που τους αρέσει η βιω΅ατική ΅άθηση

β) προωθεί κυρίως τους δη΅οκρατικούς αλλά όχι τους γνωστικούς σκοπούς της εκπαίδευσης

γ) είναι απρόσφορη για την ελληνική εκπαιδευτική πραγ΅ατικότητα

δ) βοηθά και τους «καλούς» ΅αθητές, διότι τους παρέχει τη δυνατότητα να αναλάβουν διδακτικούς

ρόλους

6

30.

Το σχολείο ΅ε τα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας (projects):

α) προσφέρει πλαίσιο ενεργητικής ΅άθησης ΅έσα από θέ΅ατα υψηλού ΅αθητικού ενδιαφέροντος

β) καλύπτει ΅ε γοργότερους ρυθ΅ούς τη διδακτέα ύλη

γ) παρέχει στον καθηγητή που τα εφαρ΅όζει την ευκαιρία να αποδείξει την «υπεροχή» των ΅εθόδων

της επιστή΅ης του

δ) προετοι΅άζει άριστα τους ΅αθητές για τις τελικές εξετάσεις πάνω στη διδακτέα ύλη

31. Η κατανόηση, που είναι ζητού΅ενο σε κάθε διδασκαλία, εξασφαλίζεται κυρίως ΅ε:

α) την αναλυτική παράθεση των πληροφοριακών δεδο΅ένων

β) τη συστη΅ατική επανάληψη και εξάσκηση

γ) την ανάδειξη της χρησι΅ότητας της γνώσης

δ) την ανάδειξη των σχέσεων που διέπουν τα δεδο΅ένα της διδασκαλίας

32. Ενδείκνυται από διδακτικής πλευράς οι εκπαιδευτικοί να χρησι΅οποιούν σχή΅ατα και γραφικές

αναπαραστάσεις στον πίνακα κυρίως διότι:

α) ελκύουν την προσοχή των ΅αθητών

β) αναδεικνύουν τις σχέσεις που διέπουν τα πληροφοριακά δεδο΅ένα της διδασκαλίας

γ) ευχαριστούν το «΅άτι»

δ) «σπάζουν» τη ΅ονοτονία του ΅ονολόγου