Άσκηση Μεταβλητής Δύναμης

Σε σώμα μάζας m=2kg που αρχικά είναι ακίνητο ασκείται οριζόντια δύναμη που δίνεται από τη σχέση F=2x, όπου x η μετατόπιση του σώματος.

  1. Ποιά η ταχύτητά του στη θέση x1=2m;
  2. Σε ποιά θέση η ταχύτητά του είναι υ2=10m/sec;
  3. Ποιός είναι τότε ο Ρυθμός Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας;
  4. Όταν το σώμα βρίσκεται στη θέση x3 = 10m, η δύναμη αλλάζει μέτρο και δίνεται από τη σχέση F=40-x, όπου x η μετατόπιση του σώματος.
  5. Ποιά η ταχύτητα του σώματος όταν μηδενιστεί η δύναμη F;
  6. Ποιά η μετατόπιση του σώματος από την αρχική θέση μέχρι τη στιγμή που θα μηδενιστεί η ταχύτητα του σώματος;
  7. Ποιά είναι τότε η τιμή της F;