ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επιμέλεια: Γιάννης Οργανόπουλος, Δάσκαλος, Υπεύθυνος Π.Ε. Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας μέχρι 18-08-2011

Αρχική σελίδα


Το Κοινοτικό Δίκαιο οδηγεί στην επιτάχυνση της παραγωγής εθνικών ρυθμίσεων για το περιβάλλον και στον εκσυγχρονισμό και ανανέωση του περιεχομένου τους (Γιαννακούρου, 1999:216,217).

«Οι κανόνες που παράγουν τα κοινοτικά όργανα διακρίνονται σε Κανονισμούς, Οδηγίες, Αποφάσεις, Συστάσεις, Γνώμες, Γενικά Προγράμματα και Προγράμματα Δράσης […]. Από αυτά, τα πιο σημαντικά είναι ο Κανονισμός και η Οδηγία» (Λαζαρέτου, 2002:149 * Βάρφη & Κοϊμτζόγλου, 1999:184)

Η Οδηγία δεσμεύει κάθε κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται ως προς το αποτέλεσμα που επιδιώκει. Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος, σε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, είναι αρμοδιότητα των εθνικών οργάνων (ό.π.).

Το πρώτο «κύμα» οδηγιών για τα νερά τοποθετείται χρονικά από το 1975 έως το 1980. Στόχος του είναι ο έλεγχος της ποιότητας του νερού και η αποτροπή της ρύπανσης. Οι κοινοτικές αυτές οδηγίες ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο με υπουργικές αποφάσεις (Λαζαρέτου, 2002:58,59).

Γιαννακούρου Γ., (1999), «Νομικό πλαίσιο και φορείς προστασίας περιβάλλοντος στην Ελλάδα», στο Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον: Το Ανθρωπογενές Περιβάλλον, Τόμ. Β2, σελ. 211-244, Πάτρα, ΕΑΠ.

Βάρφη Α.–Ζ., Κοϊμτζόγλου Ι., (1999), «Το διεθνές και ευρωπαϊκό νομικό και θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος», στο Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον: Το ανθρωπογενές Περιβάλλον, Τόμ. Β2, σελ. 139-209, Πάτρα, ΕΑΠ.

Λαζαρέτου Θ., (2002), Περιβαλλοντικά προβλήματα και Δίκαιο, Αθήνα, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΚΚΕ, ΓΓΝΓ.


 

1.  Νομικός Οδηγός για το Περιβάλλον από τον Συνήγορο του Πολίτη και τη WWF Ελλάς, Αθήνα, 2009

 

Ενημερωτικό κείμενο από τον ιστότοπο του Συνήγορου του Πολίτη

«Ο Συνήγορος του Πολίτη ανέλαβε τη συγγραφή και την επιστημονική επιμέλεια ενός Νομικού Οδηγού για το περιβάλλον, που εκδίδει η WWF Ελλάς στο πλαίσιο τριετούς προγράμματος για την έκδοση και παρουσίαση δέκα “Οδηγών για το περιβάλλον”.

Σκοπός του Νομικού Οδηγού, είναι η παρουσίαση καίριων τομέων περιβαλλοντικών προβλημάτων, της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και των δυνατοτήτων δράσης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο σε ένα πλήρες και ευανάγνωστο εγχειρίδιο.

Στην πρώτη ενότητα του εγχειριδίου περιλαμβάνεται το γενικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος και της πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, ενώ στη δεύτερη ενότητα περιγράφονται τα πεδία ανθρώπινης δραστηριότητας που προκαλούν τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Επίσης, ο Νομικός Οδηγός περιλαμβάνει πραγματικά παραδείγματα διοικητικής δράσης, από την εμπειρία του ΣτΠ, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας […]».

 

Αρχείο PDF 2,68 ΜΒ, στον ιστότοπο του wwf Hellas

 


2α. Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας στον Ιστότοπο του WWF - Ελλάς

 και

2β. Περιβαλλοντική Νομοθεσία στον Ιστότοπο του WWF - Ελλάς


 

3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Κατεβάστε κατάλογο νομοθεσίας για το Περιβάλλον με 302 καταχωρήσεις (χρονολογ. μέχρι το 2004)

 με Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους της Ελληνικής Πολιτείας που αναφέρονται στις κατηγορίες

Ι. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  ΙΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΙΙΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ IV. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ V. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ VI. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

και Κανονισμούς, Οδηγίες,  Αποφάσεις της Ε.Ε. που αναφέρονται στις κατηγορίες

Ι. ΓENIKA ΙΙ. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΙΙΙ.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ IV. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ V. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ VI. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ VII ΘΟΡΥΒΟΣ VIII ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κατάλογος Νομοθεσίας Αρχείο Word, 583 KB           Κατάλογος Νομοθεσίας Αρχείο Pdf, 386 KB

Νόμος 1650/1986: "Για την Προστασία του Περιβάλλοντος", (ΦΕΚ 160Α/18-10-1986 )


4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΑ (25 αρχεία word)

Κατεβάστε 25 Κανονισμούς, Οδηγίες,  Αποφάσεις της Ε.Ε. του πίνακα που ακολουθεί και αναφέρονται στην Κατηγορία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ, με σπουδαιότερη την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60:

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΜΑ

          1.          

Οδηγία
75/440/ΕΟΚ/16.6.1975 (L)

Περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων επιφάνειας που προορίζονται για την παραγωγή ποσίμου ύδατος στα κράτη μέλη. (ΕΕ L 194/25.7.1975. σ. 26)

          2.          

Οδηγία
76/160/ΕΟΚ/8.12.1975 (
L)

Περί της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. (ΕΕ L 031/5.2.1976, σ. 1)

          3.          

Οδηγία
76/464/ΕΟΚΜ.5.1976 (
L)

Περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας. (ΕΕ L 129/18.5.1976,0.23)

          4.          

Απόφαση
77/795/ΕΟΚ/12.12.1977 (
D)

Περί καθιερώσεως κοινής διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών για την ποιότητα των γλυκών επιφανειακών υδάτων της Κοινότητας. (ΕΕ L 334/24.12.1977, σ. 29)

          5.          

Οδηγία
79/869/ΕΟΚ/9.10.1979 (
L)

Περί των μεθόδων μετρήσεως και περί της συχνότητας των δειγματοληψιών και της αναλύσεως των επιφανειακών υδάτων τα οποία προορίζονται για την παραγωγή ποσίμου ύδατος στα Κράτη Μέλη. (ΕΕ L 271/29.10.1979, σ. 44)

          6.          

Οδηγία
79/923/ΕΟΚ/30.10.1979 (
L)

Περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή. (ΕΕ L 281/10.11.1979, σ. 47)

          7.          

Οδηγία
80/68/ΕΟΚ/17.12.1979 (
L)

Περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες. (ΕΕ L 020/26.1.1980,σ.43)

          8.          

Απόφαση
80/686/ΕΟΚ/25.6.1980 (
D)

Περί συστάσεως Συμβουλευτικής Επιτροπής στον τομέα του ελέγχου και της μειώσεως της ρυπάνσεως που προξενείται από την έκχυση υδρογονανθράκων στην θάλασσα. (ΕΕ L 188/22-7.1980, σ. 11)

          9.          

Οδηγία
80/778/ΕΟΚ/15.7.1980 (
L)

Περί της ποιότητας του ποσίμου νερού. (ΕΕ L 229/30.8,1980, σ. 11)

        10.         

Οδηγία
82/176/ΕΟΚ/22.3.1982 (
L)

Περί των οριακών τιμών και των ποιοτικών στόχων για τις απορρίψεις υδραργύρου από το βιομηχανικό τομέα της ηλεκτρόλυσης των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων. (ΕΕ L 081/27.3.1982, σ. 29)

        11.         

Οδηγία
 83/513/ΕΟΚ/26.9.1983 (
L)

Για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις του καδμίου. (ΕΕ L 291/24.10.1983, σ. 1)

        12.         

Οδηγία
84/491/ΕΟΚ/9.10.1984 (
L)

Σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις του εξαχλωροκυκλοεξανίου. (ΕΕ L 274/17.10.1984, σ. 11)

        13.         

Οδηγία
86/280/ΕΟΚ/12.6.1986 (
L)

Σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ. (ΕΕ L 181/4,7.1986, σ. 16)

        14.         

Οδηγία
88/347/ΕΟΚ/16.6.1988 (
L)

Για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 86/280/ΕΟΚ σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ (ΕΕ L 158/25.6.1988,σ.35)

        15.         

Οδηγία
91/271/ΕΟΚ/21.5.1991 (
L)

Για την επεξεργασία των οστικών λυμάτων. (ΕΕ L 135/30.5.1991, σ. 40)

        16.         

Οδηγία
91/676/ΕΟΚ/12.12.1991 (
L)

Για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. (ΕΕ L 375/31.12.1991, σ. 1)

        17.         

Οδηγία
91/692/ΕΟΚ/23.12.1991 (
L)

Για την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το περιβάλλον. (ΕΕ L377/31.12.1991,0.48)

        18.         

Απόφαση
92/446/ΕΟΚ/27.7.1992 (
D)

Περί των ερωτηματολογίων για τις οδηγίες που αφορούν τον τομέα των υδάτων. (ΕΕ L 247/27.8.1992, σ. 10)

        19.         

Απόφαση
93/481/ΕΟΚ/28.7.1993 (
D)

Περί των σχημάτων για την έκθεση των εθνικών προγραμμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 17 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου. (ΕΕ L 226/7.9.1993, σ. 23)

        20.         

Οδηγία
93/75/ΕΟΚ/13.9.1993 (
L)

Για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα. (ΕΕ L 247/5.10.1993, σ. 19)

        21.         

Οδηγία
98/83/ΕΚ/3.11.1998 (
L)

Σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. (ΕΕ L 330/5.12.1998, σ. 32)

        22.         

Απόφαση
2850/2000/ΕΚ/20.12.2000 (
D)

Για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου συνεργασίας στον τομέα της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης. (ΕΕ L. 332/28.12.2000,σ. 1)

        23.       

Οδηγία Πλαίσιο
2000/60/ΕΚ/23.10.2000 (
L)

PDF

Για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων. (ΕΕ L 327/22.12.2000, σ. 1)

        24.         

Απόφαση
2455/2001/ΕΚ/20.11.2001 (
D)

Για τη θέσπιση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και τροποποίησης της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. (ΕΕ L 331/15.12.2001, σ. 1)

        25.         

Οδηγία
2002/59/ΕΚ/27.6.2002 (
L)

Για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και την κατάργηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 208/5.8.2002, σ. 10)

        26.         

Οδηγία
2002/915/ΕΚ/18.11.2002 (
D)

Σχετικά με αίτημα παρέκκλισης από διατάξεις του Παραρτήματος III παράγραφος 2 του άρθρου 9 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου αναφορικά με την προστασία των υδάτων από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. (ΕΕ L 319/23.11.2002, σ. 24)

        27.         

Κανονισμός
2099/2002/ΕΚ/5.11.2002 (
R)

Για την επιτροπή ασφαλείας στην ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (CΟ33) και για την τροποποίηση των κανονισμών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία. (ΕΕ L 324/29.11.2002, σ. 1)

        28.         

Οδηγία
84/2002/ΕΚ/5.11.2002 (
L)

Για την τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία. (ΕΕ L 324/29.11.2002, σ. 10)

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Αρχική σελίδα