Modele władzy w państwie

Polina należy do mniejszości Białystok w Polsce. Ona i jej mąż są obywatelami Polski, ALE w jej rodzinnym Domu rozmawia się w Subs białoruskim-przodków Subs. Anarchia [Gr.]: Stan bezpaństwowy, w którym wladza Państwowa nie istnieje.; charakteryzuje się dezorganizacją, stanem chaosu powstałym na wskutek niemocy lub braku ośrodków władzy Państwowej. Anarchia charakteryzuje się także brakiem jakiejkolwiek hierarchii. Pierwszą istotną zmianą ustrojową była Ustawa zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję Rzeczypospolitej z 17 Marca 1921 r. (tzw. Nowela sierpniowa) z 2 sierpnia 1926, która ograniczyła część z Sejmu i wzmocniła rolę prezydenta [4]. Kolejnym krokiem na drodze przemian ustrojowych wprowadzanych przez rządzącą OD 1926 sanację było uchwalenie Nowej ustawy zasadnicjay-ustawy konstytucyjnej z 23 IV 1935 Roku (tzw. Konstytucja kwietniowa) [4]. Zakładała Ona autorytarny modèle sprawowania władzy, w którym szczególną pozycję zajmował wybierany przez Zgromadzenie Elektorów Prezydent Rzeczypospolitej [4]. Był sur Zwolniony z odpowiedzialności politycznej i konstytucyjnej oraz powoływał Rząd odpowiedzialny politycznie Przed Sejmem [4]. O marginalizacji Roli Parlamentu przesądził Nowy système wyborczy, znacznie ograniczający możliwości opozycji [5]. Plutokracja [Gr.], modèle rządów polegaj na dzierżeniu władzy przez najbardziej zamożną część społeczeństwa instytucji référendum nie przewidywała żadna z Polskich Konstytucji, flippant do małej Konstytucji z 1992 Roku.

Na podstawie jej przepisów zorganizowano podłogę référendums lokalne, référendum prywatyzacyjne w 1996 r. oraz référendum konstytucyjne w 1997 [259]. Szczególną forma Obrad IZB Parlamentu jest wspólne posiedzenie posłów i senatorów w postaci zgromadzenia Narodowego, obradujące Pod przewodnictwem Marszałka Sejmu, lub w jego zastępstwie Marszałka Senatu [85]. Kompetencje przyznane tej przedmiotowego w Konstytucji z 1997 Roku są ograniczone i dotyczą wyłącznie kwestii związanych z osob prezydenta [86]. Uprawnieniem prezydenta RP w zakresie oddziaływania na Rząd jest Możliwość zwoływania Rady Gabinetowej, CZYLI Rady Ministrów obradującej Pod przewodnictwem prezydenta, która nie ma Jednak kompetencji Rady Ministrów [125]. Ponadto Prezydent ma ograniczone kompetencje prawodawcze w postaci wydawania rozporządzeń i zarządzeń [126]. Konstytucja wyraźnie określa Sejm je SENAT Jako Komendant właściwe ne sprawowania władzy ustawodawczej [39]. Polski Parlament jest Zatem dwuizbowy, gdzie izbą niższą jest Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wyższą zaś Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Obie Izby wybierane są na 4-letnią kadencję, która Rozpoczyna się z dniem pierwszego posiedzenia Sejmu i TRWA do dnia poprzedzającego Dzień zebrania się nowego Sejmu [40] i obradują w do permanentnym [41]. Konstrukcja Parlamentu nie przyjęła zasady równouprawnienia IZB – silniejsza position przyznana jest sejmowi [42]. Wspólnie obradujące Izby w wią Zgromadzenie Narodowe [42]. Stanowiska posła i senatora są niepołączalne [43].

Konstytucja określa posłów i senatorów jako przedstawicieli NARODU, niezwiązanych żadnymi instrukcjami [44]. Ponadto OD dnia wyborów przysługuje im immuntet [45] oraz nietykalność osobista [46].