Τεχνικός Η/Υ

Article Count: 0

Α' Εξάμηνο: Λειτουργικά Συστήματα Ι

Το μάθημα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι του Α' εξαμήνου της ειδικότας ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ των ΙΕΚ. Ανήκει στα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης. Η Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο θεωρητικό μέρος ορίζει τη λήψη και εκμετάλλευση γνώσεων από τα μαθήματα Λειτουργικών Συστημάτων, ικανών να καταστήσουν τον καταρτιζόμενο εμπειροτέχνη στο επιμέρους γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής, (δηλαδή τα Λειτουργικά Συστήματα). Ο καταρτιζόμενος θα πρέπει

→ να γνωρίσει το ρόλο του λειτουργικού συστήματος σε ένα υπολογιστικό σύστημα και να κατανοήσει τη σημαντικότητά του, τόσο σαν κύριο πρόγραμμα ελέγχου του Η/Υ όσο και σαν πρόγραμμα επικοινωνίας ανθρώπου-Η/Υ και εφαρμογής-Η/Υ
→ να μπορεί να διακρίνει το λειτουργικό σύστημα από κάθε άλλο πρόγραμμα συστήματος αλλά και από τα προγράμματα εφαρμογών
→ να γνωρίζει τις σημαντικότερες εργασίες/λειτουργίες των λειτουργικών συστημάτων.

Article Count: 15

Α' Εξάμηνο: Επικοινωνίες Δεδομένων

Το μάθημα Επικοινωνίες Δεδομένων του Α' εξαμήνου της ειδικότας ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ των ΙΕΚ ανήκει στα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης. Η Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο θεωρητικό μέρος ορίζει τη λήψη και εκμετάλλευση γνώσεων ικανών να καταστήσουν τον καταρτιζόμενο εμπειροτέχνη στο επιμέρους γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής, (δηλαδή τις Επικοινωνίες Δεδομένων). Ο καταρτιζόμενος θα πρέπει

→ Να γνωρίσει το μοντέλο επικοινωνιών δεδομένων σχηματικά
→ Να γνωρίσει τα δομικά του στοιχεία (σύστημα εισαγωγής δεδομένων, κωδικοποιητής/DTE πομπού, διασύνδεση, πομπός/DCE πομπού, μέσο μετάδοσης, δέκτης/DCE δέκτη, διασύνδεση, αποκωδικοποιητής, σύστημα λήψης δεδομένων/DTE δέκτη) και το ρόλο του καθενός στην επικοινωνία
→ Να γνωρίσει τις βασικές λειτουργίες (προετοιμασία πληροφορίας προς αποστολή, συγχρονισμός συ??ετεχόντων στοιχείων μετάδοσης, προσδιορισμός προορισμού πληροφορίας, δρομολόγηση πληροφορίας, έλεγχος ροής, διαδικασία λήψης, αναγνώριση/διόρθωση σφαλμάτων, ασφάλεια κατά τη ?μετάδοση, τακτοποίηση/παρουσίαση ληφθέντος ?ηνύ?ατος, διαχείριση συνομιλίας)

Article Count: 11

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Article Count: 0

Γ' Εξάμηνο: OpenGL

Το μάθημα ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ IV (OPENGL) του Γ' εξαμήνου της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής των ΙΕΚ ανήκει στα Εργαστηριακά Μαθήματα. Η διεξαγωγή του μαθήματος κινείται γύρω από 3 άξονες:

? Ο εκπαιδευτής εξοικειώνει τον εκπαιδευόμενο με έννοιες της OpenGL μέσα από παρουσιάσεις (θεωρητικό κομμάτι),
? Ο εκπαιδευόμενος εκτελεί στον σταθμό εργασίας του Εργαστηρίου έτοιμο κώδικα (επιλεγμένο από τον εκπαιδευτή) με σκοπό να επιταχυνθεί η διαδικασία εξοικείωσης με την φιλοσοφία και τις προγραμματιστικές ιδιαιτερότητες της "γλώσσας προγραμματισμού" OPENGL (στην πραγματικότητα πρόκειται για βιβλιοθήκη και όχι γλώσσα προγραμματισμού με τη συνήθη έννοια),

? Ο εκπαιδευτής, με διαλεκτικό τρόπο και με τη βοήθεια ποιοτικών videos, εξασκεί τον εκπαιδευόμενο στη χρήση της OpenGL με στόχο α) αρχικά τη δυνατότητα σε βάθος ερμηνείας εντολών / functions και του θεωρητικού πλαισίου που αυτές εξυπηρετούν (π.χ. συστήματα συντεταγμένων, μορφές προβολής / projection, πίνακες / matrices & μαθηματικοί μετασχηματισμοί αυτών κ.λπ.) β) ακολούθως την απόκτηση προγραμματιστικής επάρκειας των εκπαιδευομένων, γ) ενώ σε κάθε φάση ελέγχεται η πρόοδος των εκπαιδευομένων μέσα από ασκήσεις εμπέδωσης της διδασκόμενης ύλης.

Article Count: 12