Το μάθημα Επικοινωνίες Δεδομένων του Α' εξαμήνου της ειδικότας ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ των ΙΕΚ ανήκει στα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης. Η Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο θεωρητικό μέρος ορίζει τη λήψη και εκμετάλλευση γνώσεων ικανών να καταστήσουν τον καταρτιζόμενο εμπειροτέχνη στο επιμέρους γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής, (δηλαδή τις Επικοινωνίες Δεδομένων). Ο καταρτιζόμενος θα πρέπει

→ Να γνωρίσει το μοντέλο επικοινωνιών δεδομένων σχηματικά
→ Να γνωρίσει τα δομικά του στοιχεία (σύστημα εισαγωγής δεδομένων, κωδικοποιητής/DTE πομπού, διασύνδεση, πομπός/DCE πομπού, μέσο μετάδοσης, δέκτης/DCE δέκτη, διασύνδεση, αποκωδικοποιητής, σύστημα λήψης δεδομένων/DTE δέκτη) και το ρόλο του καθενός στην επικοινωνία
→ Να γνωρίσει τις βασικές λειτουργίες (προετοιμασία πληροφορίας προς αποστολή, συγχρονισμός συ??ετεχόντων στοιχείων μετάδοσης, προσδιορισμός προορισμού πληροφορίας, δρομολόγηση πληροφορίας, έλεγχος ροής, διαδικασία λήψης, αναγνώριση/διόρθωση σφαλμάτων, ασφάλεια κατά τη ?μετάδοση, τακτοποίηση/παρουσίαση ληφθέντος ?ηνύ?ατος, διαχείριση συνομιλίας)