φιλολογικές σελίδες

[αρχική]  [αρχαία ελληνικά]  [έκθεση - έκφραση]  [λογοτεχνία]  [ιστορία]  [διάφορα]  [σύνδεσμοι]

ΑΓΝΩΣΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ

 

       Ἐπειδή δὲ ἐπύθοντο οἱ Κερκυραῖοι τὴν παρασκευήν , ἐλθόντες ἐς Κόρινθον μετά Λακεδαιμονίων καὶ Σικυωνίων πρέσβεων, οὕς παρέλαβον, ἐκέλευον Κορινθίους τοὺς ἐν Ἐπιδάμνῳ φρουρούς τε καὶ οἰκήτορας ἀπάγειν, ὡς οὐ μετόν αὐτοῖς Ἐπιδάμνου. Εἰ δὲ τι ἀντιποιοῦνται, δίκας ἤθελον δοῦναι ἐν Πελοποννήσῳ παρά πόλεσιν, αἷς ἄν ἀμφότεροι ξυμβῶσιν  ὁποτέρων δ’ ἄν δικασθῆ εἶναι τὴν ἀποικίαν, τούτους κρατεῖν  ἤθελον δὲ καὶ τῶ ἐν Δελφοῖς μαντείῳ ἐπιτρέψαι. Πόλεμον δὲ οὐκ εἴων ποιεῖν  εἰ δὲ μὴ, καὶ αὐτοὶ ἀναγκασθήσεσθαι ἔφασαν, ἐκείνων βιαζομένων φίλους ποιεῖσθαι οὕς οὐ βούλονται, ἑτέρους τῶν νῦν ὄντων μᾶλλον, ὠφελίας ἕνεκα. Οἱ δὲ Κορίνθιοι ἀπεκρίναντο αὐτοῖς, ἤν τὰς τε ναῦς καὶ τοὺς βαρβάρους ἀπὸ Ἐπιδάμνου ἀπαγάγωσι, βουλεύσεσθαι  πρότερον δ’ οὐ καλῶς ἔχειν τοὺς μὲν πολιορκεῖσθαι, ἑαυτούς δὲ δικάζεσθαι. Κερκυραῖοι δὲ ἀντέλεγον, ἤν καὶ ἐκεῖνοι τοὺς ἐν Ἐπιδάμνῳ ἀπαγάγωσι, ποιήσειν ταῦτα  ἑτοῖμοι δὲ εἶναι καὶ ὥστε ἀμφοτέρους μένειν κατὰ χώραν σπονδὰς δὲ ποιήσασθαι, ἕως ἄν ἡ δίκη γένηται.

                                                            (Θουκυδίδη Ιστορία Ι, 28)

Λεξιλόγιο

Οἰκήτωρ = ο κάτοικος, ο άποικος

ὡς οὐ μετὸν (του ρ. μέτεστὶ μοι τινὸς)= με τη δικαιολογία ότι αυτοί δεν είχαν κανένα δικαίωμα

ἀντιποιοῦμαι= προβάλλω κάποια διεκδίκηση

ἤθελον δίκην δοῦναι= ήταν αποφασισμένοι να αναθέσουν την κρίση μαντείῳ ἐπιτρέψαι= ακόμη και στο μαντείο των Δελφών να αναθέσουν την κρίση

ἑαυτούς δὲ δικάζεσθαι= και αυτοί (δηλ. οι Κερκυραίοι και οι Κορίνθιοι) να προσφύγουν σε δίκη  

ἀπαγάγωσι= αποσύρουν

ὥστε ἀμφοτέρους μένειν κατὰ χώραν= με τον όρο να παραμείνουν και οι δυο στις θέσεις τους

Ασκήσεις

1. Να γράψετε τη μετάφραση του κειμένου.

2. τὴν παρασκευὴν, πρέσβεων, φρουροὺς, δίκας, πόλεσιν, ναῦς, σπονδάς: Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών αυτών και στους δύο αριθμούς.

3. οὕς, αἷς, τούτους, ἑαυτούς, ταῦτα ἀμφοτέρους:Να κλιθούν οι αντωνυμίες στο γένος που βρίσκονται.

4. ἀπεκρίναντο, ἀπαγάγωσι, γένηται: Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των τύπων.

5. ἐπύθοντο, παρέλαβον, ἤθελον, ἀπάγειν, κρατεῖν, ποιήσασθαι: Να γίνει χρονική αντικατάσταση των τύπων.

6. ἐλθόντες, ὄντων: Να γράψετε τις αντίστοιχες πτώσεις σε όλα τα γένη και στους δύο αριθμούς.

7. Να αναγνωρίσετε και να χαρακτηρίσετε τους υποθετικούς λόγους του κειμένου.                                  

επιμέλεια: Μακρής Κώστας

Ημερομηνία τελευταίας επεξεργασίας: Παρασκευή, 16. Μαρτίου 2007

συνεργατικός δικτυακός τόπος με εκπαιδευτικό σκοπό και περιεχόμενο