φιλολογικές σελίδες

[αρχική]  [αρχαία ελληνικά]  [έκθεση - έκφραση]  [λογοτεχνία]  [ιστορία]  [διάφορα]  [σύνδεσμοι]

 Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων

                                                       (γραμμ. σελ. 119-122)

 

Ειδικοί κανόνες

 

1.          Έχουν βραχύχρονο το δίχρονο της παραλήγουσας όσα λήγουν σε:

                 -ιος, -ιμος, -ικος, ινος (οξύτονα), -ακος, -αλος,

-αρος, -ατος, ανος και το ἄνισος

 

Εξαιρούνται: ἀνιαρός, φλύαρος, τρανός, ἀνίατος, αξιοθέατος

 

2.          Έχουν μακρόχρονο το δίχρονο της παραλήγουσας όσα έχουν ως δεύτερο συνθετικό τις λέξεις:  θυμός, κῦρος, λύπη, νίκη, τιμή, φῦλον, κίνδυνος, ψυχή

 

Άσκηση:

        Να γραφούν τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων και επιρρημάτων (διατηρώντας την πτώση, το γένος και τον αριθμό όταν πρόκειται για επίθετο)

 

τοῦ δικαίου

 

προθύμων

 

ἡ ἔνδοξος

 

εὔθυμος

 

οἱ νέοι

 

δυνατοί

 

πιστοί

 

σπανίων

 

σφοδρῶν

 

ἱκανοῖς

 

ἔγκυρον

 

φλύαρος

 

λόγιος

 

εὔψυχον

 

τῆς ὠφελίμου

 

ἀξιόνικος

 

 τόν ἔντιμον

 

φιλοτίμοις

 

μαλακός

 

γεραιός

 

καθαρά

 

παλαιῶν

 

τῆς ἐπικινδύνου

 

γλυκύν

 

τοῦ άληθοῦς

 

γλυκεῖα

 

χαρίεις

 

φίλοις

 

βλάξ

 

πλατέος

 

σοφαί

 

ἀξία

 

φανεροῦ

 

χαλεπόν

 

λογικοῦ

 

ἰσχυρῶ

 

ἄτιμος

 

ἀσθενεῖ

 

φοβερά (θηλ.)

 

σῶφρον

 

 

 

 

3. Να γίνει ο σχηματισμός σ’όλους τους βαθμούς (καθώς και των αντιστοίχων επιρρημάτων) των εξής επιθέτων:

μοχθηρός

ἄπιστος

οἰκεῖος

ἐχθρός

ἐπιεικής

πυκνός

ἀκριβής

χαρίεις

φιλομαθής

ἱκανός

τίμιος

ἁπλοῦς

ἡδύς

εὐμενής

ἀσθενής

ἀγαθός

κόσμιος

δεινός

ἀληθής

ὀλίγος

βασιλικός

σώφρων

καλός

εύδαίμων

 

 

4. Να κλιθούν μαζί: πᾶσα κτίσις, ἐλάττων πλάνη, ἐλλιπές φῶς, μέγας βασιλεύς, ἀθάνατος ψυχή, ἐγκρατής ἀνήρ

 

5. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις του ουδετέρου του θετικού των επιθέτων: αὐτοφυής, γλυκύς, ράδιος, ἀμβλύς

 

6. Να γραφούν τα παραθετικά των επιρρημάτων: σωφρόνως, μετρίως, ραδίως, ἄμεινον, ἥδιον, χεῖρον, ἧττον

 

7. ἐχθρός: Να κλιθούν τα παραθετικά στο θηλυκό και ουδέτερο γένος

 

  επιμέλεια: Παπαγγελή Χριστίνα

Ημερομηνία τελευταίας επεξεργασίας: Πέμπτη, 01. Μαρτίου 2007

συνεργατικός δικτυακός τόπος με εκπαιδευτικό σκοπό και περιεχόμενο