φιλολογικές σελίδες

[αρχική]  [αρχαία ελληνικά]  [έκθεση - έκφραση]  [λογοτεχνία]  [ιστορία]  [διάφορα]  [σύνδεσμοι]

 

όλες οι ασκήσεις γραμματικής των πανελλαδικών εξετάσεων ως και το 2006

 

Β θεωρητική 1999

 

2α. Πλοῖα γὰρ οὐκ ἔχομεν· κωλύουσι δὲ οὗτοι ἡμᾶς οὓς ἀκούομεν πολεμίους εἶναι. Να ξαναγράψετε το κείμενο αυτό, μεταφέροντας όλους τους κλιτούς τύπους στον ενικό αριθμό.

Μονάδες 4

β.   ἀκούομεν, λαβεῖν, συνῆλθον: Να γράψετε το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Προστακτικής του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.

Μονάδες 6

 

 

Β θεωρητική 2000

 

2α. Να γράψετε τους ρηματικούς τύπους του κειμένου που βρίσκονται σε χρόνο Αόριστο στον αντίστοιχο τύπο του Ενεστώτα.

Μονάδες 7

2β.  χαλεπόν, μέγας, ῥᾳδίως: Να μεταφέρετε τους τύπους αυτούς στους άλλους βαθμούς.

Μονάδες 3

 

 

Β θεωρητική 2001

 

Γ2α.  Να μεταφέρετε στη δοτική και κλητική ενικού όλα τα ουσιαστικά της τρίτης κλίσεως που υπάρχουν στο αδίδακτο κείμενο.

Μονάδες 4

Γ2β.   ἤγομεν, ἐγενόμεθα, ἐκοινωνοῦμεν:

      Για τον καθένα από τους τύπους αυτούς να γράψετε το β΄ και γ΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή.

Μονάδες 6

 

 

Β θεωρητική 2002

 

Γ2.  Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

μείζονα: αιτιατική ενικού θετικού βαθμού στο ίδιο γένος

κάλλος: ονομαστική πληθυντικού.

εἰσὶν: γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα

ἔχουσιν: γ΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου β¢

ἡγεῖται: απαρέμφατο αορίστου μέσης φωνής.

Μονάδες 10

 

 

Β θεωρητική 2003

 

Γ2.α. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

      ὄντες: δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους

      ῥήτωρ: κλητική ενικού

      δεινότητι: ονομαστική ενικού

      πάντων: γενική πληθυντικού θηλυκού γένους

      οὗτος αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους

Μονάδες 5

 Γ2.β.ἔτυχον: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής       ενεργητικού             αορίστου β΄

      ἐξέπεμψαν: α΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεργητικού αορίστου

      ἀξιοῦντες: γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού  μέσης φωνής

      ὑπερέβαλεν: απαρέμφατο ενεργητικού μέλλοντα

      λαμβάνειν: β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεργητικού  παρακειμένου.

Μονάδες 5

 

 

Β θεωρητική 2004

 

Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που σας ζητούνται για καθε΅ιά από τις παρακάτω λέξεις:

τῆς πόλεως: αιτιατική ενικού και αιτιατική πληθυντικού

οὖσαν: γενική ενικού και ονο΅αστική πληθυντικού στο ίδιο γένος

παιδς: γενική πληθυντικού και δοτική πληθυντικο

ποιεῖν: απαρέ΅φατο ΅έλλοντα ενεργητικής φωνής

διελθεῖν: β′ ενικό πρόσωπο υποτακτικής του ίδιου χρόνου

πράττειν: α′ ενικό πρόσωπο οριστικής παρακει΅ένου της ΅έσης φωνής

εἰπεῖν: β′ ενικό πρόσωπο προστακτικής του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής.

Μονάδες 10

 

 

γ΄ λυκείου 2000

 

Γ2.α) Να γράψετε το θηλυκό γένος των παρακάτω μετοχών στον αριθμό και την πτώση που βρίσκονται:     ὁμολογούμενος, πλεύσας, ἀπολεσάντων, ὑποστάς.

Μονάδες 4

Γ2.β) Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στον αντίστοιχο τύπο της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα: κατένειμεν, ἀνέλαβεν, μετέστησεν.

Μονάδες 6

 

 

γ΄ λυκείου 2001

 

Γ2.α) συνεχώρησαν, ἀποδοῦναι: Να κλίνετε την προστακτική των ρηματικών αυτών τύπων στο χρόνο και τη φωνή που βρίσκονται. 

Μονάδες 5

Γ2.β)  ἔλαβον: Να κλίνετε στον ενικό αριθμό το αρσενικό γένος της μετοχής του ενεργητικού παρακειμένου.

Μονάδες 5

 

 

γ΄ λυκείου 2002

 

Γ2.α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται. (Το επίθετο να γραφεί στην πτώση, στο γένος και στον αριθμό που βρίσκεται ο τύπος που δίνεται).

     

 

Επίρρημα

 

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

Καλὰ

 

 

 

 

 

 

Επίθετο

 

Θετικός

Συγκριτικός

μεγίστων

 

 

Μονάδες 5

Γ2.β.  Να γράψετε τους ζητουμένους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

      οἶδ(α): το τρίτο ενικό πρόσωπο της υποτακτικής και προστακτικής του ίδιου χρόνου.

      δεδώκατε: το ίδιο πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού και του αορίστου β´ της ίδιας φωνής.

      δύνηται: το ίδιο πρόσωπο της ευκτικής στο χρόνο που βρίσκεται.

          Μονάδες 5

 

 

γ΄ λυκείου 2003

 

Γ2.α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται. (Η αντωνυμία να γραφεί στο γένος και στον αριθμό που βρίσκεται ο τύπος του κειμένου, που δίνεται).

 

Επίρρημα

 

Θετικός

Συγκριτικός

εὐδαιμονέσταται

 

 

 

 

Αντωνυμία

 

Γενική

Δοτική

Κλητική

τοῦτον

 

 

 

Μονάδες 5

Γ2.β.  Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

      αἱρῶνται: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της ευκτικής και της προστακτικής του αορίστου β´ στη φωνή που βρίσκεται.

      πείθωνται: τον ίδιο τύπο στον παθητικό αόριστο.

      ἐμμενόντων: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα και του αορίστου στη φωνή που βρίσκεται.

Μονάδες 5

 

 

γ΄ λυκείου 2004

 

Γ2.α. Να γράψετε τους ζητού΅ενους τύπους για καθε΅ιάαπό τις παρακάτω λέξεις του κει΅ένου:

ὁρῶ΅εν: το ίδιο πρόσωπο στην ίδια έγκλιση και φωνή του αορίστου β′

γιγνώ΅εθα: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β′

ὠφελήσεσθαι: το απαρέ΅φατο παρακει΅ένου ενεργητικής φωνής

συνίστη΅ι: το δεύτερο ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου της ίδιας φωνής και τη γενική ενικού αρσενικού γένους της ΅ετοχής ενεστώτα της ίδιας φωνής.

Μονάδες 5

Γ2.β. Να γράψετε τους ζητού΅ενους τύπους για καθε΅ιά από τις παρακάτω λέξεις του κει΅ένου:

ὄρνιθι: την αιτιατική ενικού

τι: τη δοτική πληθυντικού του ίδιου γένους

σοφῶν: την αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους

΅έγα: τα παραθετικά επιθέτου στο γένος, τον αριθ΅ό και την πτώση που βρίσκεται

ταῦτα: τη γενική πληθυντικού θηλυκού γένους.

Μονάδες 5

 

 

γ΄ λυκείου 2005

 

Γ2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

διενηνόχασιν: το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα της ίδιας φωνής.

ἀποστείλαντες: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα της ίδιας φωνής.

ἐπηρώτων: το τρίτο ενικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα της ίδιας φωνής.

λήψονται: το δεύτερο ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου της ίδιας φωνής.

ἀνελόντος: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β΄ της ίδιας φωνής.

Μονάδες 5

Γ2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

τοῦτο: την ονομαστική πληθυντικού του αρσενικού γένους.

μέγιστον: τη δοτική πληθυντικού του αρσενικού γένους στο συγκριτικό βαθμό.

πασῶν: τη δοτική ενικού του αρσενικού γένους.

γενομένης: την ονομαστική πληθυντικού του θηλυκού γένους.

τὸν βασιλέα: την κλητική του ενικού αριθμού.

Μονάδες 5

 

γ΄ λυκείου 2006

 

Γ2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

ἔφη : το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα.

γιγνώσκων : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή.

ὁρῶ : το δεύτερο ενικό πρόσωπο παρατατικού στην ίδια φωνή.

νομίζουσι : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή.

κατέχειν : το τρίτο ενικό πρόσωπο υποτακτικής αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.

Μονάδες 5

Γ2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου :

σὺ : τη δοτική πληθυντικού αριθμού του ίδιου προσώπου.

γυναικὶ : την κλητική ενικού αριθμού.

θυμοειδεῖς : την ονομαστική ενικού αριθμού του ουδετέρου γένους.

ἵππους : τη δοτική ενικού αριθμού.

ἅπασιν : τη γενική ενικού αριθμού του θηλυκού γένους.

Μονάδες 5

 

επιμέλεια: Συμεωνίδης Βασίλης

Ημερομηνία τελευταίας επεξεργασίας: Σάββατο, 03. Μαρτίου 2007

συνεργατικός δικτυακός τόπος με εκπαιδευτικό σκοπό και περιεχόμενο